ҚАЗАҚША-ОРЫСША СӨЗДІК

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНИКА

А

абонент

абонент

абонент айқындауышы

идентификатор абонента

абонентті желі

абонентная линия

абонентті қайта шақыру

повторный вызов абонента

абонентті қосу

подключить абонента

абоненттік адрес

абонентский адрес

абоненттік база

абонентская база

абоненттік желілерді тығыздау жабдығы

оборудование уплотнения абонентских линий

абоненттік жүйе

абонентская система

абоненттік кесте

абонентская таблица

абоненттік машина

абонентская машина

абоненттің жұмыс сеансы

сеанс работы абонента

абсолютті адрес

абсолютный адрес

абсолют адрестегі программаларды жүктеуіш

загрузчик для программ в абсолютных адресах

абсолют адрестерде ауысу

переход в абсолютных адресах

абсолютті адрестеу

абсолютная адресация

абсолютті адрестеу режімі

режим абсолютной адресации

абсолютті ассемблер

абсолютный ассемблер

абсолютті бірлік

абсолютная единица

абсолютті вектор

абсолютный вектор

абсолютті деректер

абсолютные данные

абсолютті жүктеу файлы

файл абсолютной загрузки

абсолютті жүктеуіш

абсолютный загрузчик

абсолютті код

абсолютный код

абсолютті координат

абсолютный координат

абсолютті қате

абсолютная ошибка

абсолютті қателік

абсолютная погрешность

абсолютті максимум

абсолютный максимум

абсолют мәндермен жұмыс істейтін компьютер

компьютер, работающий с абсолютными значениями

абсолют мәнді елестету

представление абсолютного значения

абсолют мәнді есептейтін функция

функции вычисления абсолютного значения

абсолютті мән

абсолютное значение

абсолютті минимум

абсолютный минимум

абсолютті модуль

абсолютный модуль

абсолютті нұсқау

абсолютная инструкция

абсолютті өрнек

абсолютное выражение

абсолютті программа

абсолютная программа

абсолют санақ жүйесі

абсолютная система отсчета

абсолютті символ

абсолютный символ

абсолютті тежеу

абсолютная задержка

абсолютті терм

абсолютный терм

абсолютті термин

абсолютный термин

абсолютті тұрақты

абсолютная постоянная

абсолютті шама

абсолютная величина

абсолют шама таңбасы

знак абсолютной величины

абсолютті экстремум

абсолютный экстремум

абсолютті кодтау

абсолютное кодирование

абсолютті программалау

абсолютное программирование

абсолютті түрлендіру

абсолютное преобразование

абсолютті ықтималдық

абсолютная вероятность

абсолюттік адрестеу жүйесі

система абсолютной адресации

абсолюттік адресті пәрмен

команда с абсолютной адресацией

абсолюттік адресті программа

программа в абсолютных адресах

абсолюттік модулдер дерекханасы

библиотека абсолютных модулей

абстракты  автомат

абстрактный автомат

абстракты  деректер

абстрактные данные

абстракты ақпаратты іздеуші жүйе

абстрактная информационная поисковая система

абстракты құрылым

абстрактная структура

абстракты машина

абстрактная машина

абстракты семантикалық тор

абстрактная семантическая сеть

абстракты синтаксисті сипаттауға арналған таңбалау жүйесі

система обозначений для описания абстрактного синтаксиса

абстракты тип

абстрактный тип

абстракты тіл

абстрактный язык

абстракты файл

абстрактный файл

абстрактылау

абстрагирование

абстракциялар иерархиясы

иерархия абстракций

автоағылу 

автоперетекание

автоауыстыру параметрлерін орнату

установка параметров автозамены

автоауыстыру тізімінің элементтерін жою

удаление элементов списка автозамены

автоауыстыруға сұратым

запрос на автоподстановку

автоберу

автоподача

автодекременттік адрестеу

автодекрементная адресация

автоендірме режімі

режим автовставки

автожауап бергіш

автоответчик

автожауап режімі

режим автоответа

автожауапты модем

модем с автоответом

автожіберу

автопередача

автожүктеу

автозагрузка

автожүктеу программасы

программа автозагрузки

автожүктеуіш

автозагрузчик

автоиндекс

автоиндекс

автоинкрементті адрестеу

автоинкрементная адресация

автоинкрементті жүйе

автоинкрементная система

автокод

автокод

автокод пәрмені

команда автокода

автокод тілі

язык автокода

автокодтағы программа

программа на автокоде

автомат

автомат

автомат ауысуларының кестесі

таблица переходов автомата

автомат конфигурациясы

конфигурация автомата

автомат күйлерінің ауысулар графы

граф переходов состояний автомата

автомат үйіртпесі

свертка автомата

автоматтандыру

автоматизация

автоматтандырылған ақпараттық жүйе

автоматизированная информационная система

автоматтандырылған ақпараттық іздеуші жүйе

автоматизированная информационная поисковая система

автоматтандырылған басқару

автоматизированное управление

автоматтандырылған басқару жүйесі

автоматизированная система управления

автоматтандырылған деректер банкі

автоматизированный банк данных

автоматтандырылған жобалау жүйесі

автоматизированная система проектирования

автоматтандырылған жүйе

автоматизированная система

автоматтандырылған жүйелерге құжаттама

документация на автоматизированную систему

автоматтандырылған жүйелерді сыныптау

классификация автоматизированных систем

автоматтандырылған жүйені белсендіру

активизация автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің бейімділігі

адаптивность автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеу алгоритмі

алгоритм функционирования автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің компьютерден тыс ақпараттық базасы

вне компьютерная информационная база автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің көмекші функциясы

вспомогательная функция автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің қауіпсіздігі

безопасность автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің есебі

задача автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің сәулеті

архитектура автоматизированной системы

автоматтандырылған жұмыс орны

автоматизированное рабочее место

автоматтандырылған оқыту жүйесі

автоматизированная система обучения

автоматтандырылған үдеріс

автоматизированный процесс

автоматтандырылған шешім

автоматизированное решение

автоматтар теориясы

теория автоматов

автоматтар тіркесімі

конкатенация автоматов

автоматтар эквиваленттілігі

эквивалентность автоматов

автоматтарды программалау

программирование автоматов

автоматтарды талдау

анализ автоматов

автоматтарды синтездеу

синтез автоматов

автоматтарды түрлендіру

преобразование автоматов

автоматтау құралы

средство автоматизации

автоматтық

автоматическая (ий, ое)

автоматтық  баспа құрылғысы

автоматическое печатающее устройство

автоматтық  грамматика

автоматная грамматика

автоматтық  жүктеу

автоматическая загрузка

автоматтық  коммутация

автоматическая коммутация

автоматтық  қадағалау жүйесі

автоматическая следящая система

автоматтық  қайталау

автоматическое повторение

автоматтық  морфологиялық талдау

автоматический морфологический анализ

автоматтық  морфологиялық синтездеу

автоматический морфологический синтез

автоматтық  оқып алу

автоматическое считывание

автоматтық  сауалнама

автоматический опрос

автоматтық  сегменттеу

автоматическое сегментирование

автоматтық  семантикалық талдау

автоматический семантический анализ

автоматтық  синтаксистік талдау

автоматический синтактический анализ

автоматтық  синтаксистік синтездеу

автоматический синтактический синтез

автоматтық  сөздік

автоматический словарь

автоматтық  сыныптау

автоматическая классификация

автоматтық  түзету

автоматическое исправление

автоматтық  түрде оқу

автоматическое чтение

автоматтық  хабар

автоматическое сообщение

автоматтық  шақыру құрылғысы

автоматическое вызовное устройство

автоматтық аралық қорытындыларды жою

удаление автоматических промежуточных итогов

автоматтық бақылау

автоматический контроль

автоматтық басқару

автоматическое управление

автоматтық басқару жүйесі

система автоматического управления

автоматтық басқару теориясы

теория автоматического управления

автоматтық басқару техникасы

техника автоматического управления

автоматтық жұрнал

автоматический журнал

автоматтық орфографиялық тексеруді қосу

включение автоматической орфографической проверки

автоматтық өзгертулерді қосу

включение автоматических изменений

автоматтық реттеу жүйесі

система автоматического регулирования

автоматтық реттеу теориясы

теория автоматического регулирования

автоматтық тіл

автоматный язык

автоматтық тіркеу құрылғысы

устройство автоматической регистрации

автоматтық тоқтау

автоматический останов

автоматтық туралау

автоматическое выравнивание

автоматтық шақыру

автоматический вызов

автомәтін элементтерін жою

удаление элементов автотекста

автономды автомат

автономный автомат

автономды амал

автономная операция

автономды басқару

автономное управление

автономды жад

автономная память

автономды оңдау

автономная отладка

автономды программа

автономная программа

автономды режім

автономный режим

автономды утилита

автономная утилита

автономды эмулятор

автономный эмулятор

автономдық тіл

автономный язык

автоорнату программасы

программа автоустановки

автоорындау файлы

файл автозапуска

автопішім параметрлерін орнату

установка параметров автоформата

авторлық құқық

авторское право

авторлық тіл

авторский язык

автосақтау

автосохранение

автосұлба

автосхема

автотест

автотест

автохабарлаушыға қайта адрестеу

переадресация на автоинформатор

автошақырмалы модем

модем с автовызовом

автошақыру режімі

режим автовызова

агрегаттық айнымалы

агрегатная переменная

агрегаттық оператор

агрегатный оператор

агрегаттық функция

агрегатная функция

ағымдағы адрес

текущий адрес

ағымдағы ақпарат

текущая информация

ағымдағы жағдай

текущее положение

ағымдағы жазба

текущая запись

ағымдағы жол

текущая строка

ағымдағы жолдың нұсқағышы

указатель текущей строки

ағымдағы каталог

текущий каталог

ағымдағы код

текущий код

ағымдағы күй

текущее состояние

ағымдағы мән

текущее значение

ағымдағы нәтиже

текущий результат

ағымдағы өнімділік

текущая производительность

ағымдағы өсім

текущий прирост

ағымдағы пәрмен

текущая команда

ағымдағы сұранысты қанағаттандыру

удовлетворение текущего спроса

ағымдағы ұяшық айғақтауышы

индикатор текущей ячейки

ағымдағы шама

текущая величина

ағымдық есептеуші жүйе

вычислительная система потоковая

ағымдық шифрлеу

поточное шифрование

ағын

поток

ағын тізбесі

цепь стока

ағын шамасы

величина потока

ағындарды буферлеу

буферизация потоков

ағынды жіберу

передача потока

ағындық өңдеу процессоры

процессор поточной обработки

ағындық өңдеу режімі

режим поточной обработки

ағытпа-қосқыш аша

разъемно-соединительная вилка

Ада (программалау тілі)

Ада (язык программирования)

аддитивті амал

аддитивная операция

адрес

адрес

адрес атрибуты

атрибут адреса

адрес аудармасы

трансляция адреса

адрес бойынша ерекшелеу

выделение по адресу

адрес бойынша іздеу

поиск по адресу

адрес дешифраторы

дешифратор адреса

адрес жетілдіргіші

модификатор адреса

адрес индексі

индекс адреса

адрес коды

код адреса

адрес құры

шина адреса

адрес маркері

маркер адреса

адрес мәні

значение адреса

адрес нұсқағышы

указатель адреса

адрес өрісі

поле адреса

адрес пішімі

формат адреса

адрес тамғасы

метка адреса

адрес ұзындығы

длина адреса

адрессіз

безадресный

адрессіз компьютер

безадресный компьютер

адрессіз пәрмен

безадресная команда

адрестегі қате

ошибка в адресе

адрестелетін байт

адресуемый байт

адрестелетін жад

адресуемая память

адрестелетін нүкте

адресуемая точка

адрестелетін ұяшық

адресуемая ячейка

адрестелушілік

адресуемость

адрестер ауқымы

диапазон адресов

адрестер буфері

буфер адресов

адрестер генераторы

генератор адресов

адрестер жиынтығы

набор адресов

адрестер кестесі бойынша сұрыптау

сортировка по таблице адресов

 

адрестер магистралы

магистраль адресов

адрестер тізімі

список адресов

адрестерді ажыратқыш

разделитель адресов

адрестерді анықтау протоколы

протокол определения адресов

адрестерді сәйкестендіру

сопоставление адресов

адрестерді теңшеу

настройка адресов

адрестердің кезектесуі

чередование адресов

адрестердің тіркемі

сцепление адресов

адрестері кезектелетін жад

память с чередованием адресов

адрестеу

адресация

адрестеу аумағы

область адресации

адрестеу деңгейі

уровень адресации

адрестеу әдісі

метод адресации

адрестеу жүйесі

система адресации

адрестеу символы

символ адресации

адрестеу тәсілі

способ адресации

адрестеу функциясы

функция адресации

адрестеудің детерминді әдісі

детерминированный метод адресация

адресті анықтау

определение адреса

адресті бекітілген ұзындықты адрестеу

адресация с фиксированной длиной адреса

адресті динамикалық трансляциялау

динамическая трансляция адреса

адресті елестету

представление адреса

адресті есептеу

вычисление адреса

адресті есептеумен сұрыптау

сортировка с вычислением адреса

адресті жетілдіру

модификация адреса

адресті жүктеу

загрузка адреса

адресті индекстеу

индексирование адреса

адресті қайталаумен адрестеу

адресация с повторением адреса

адресті қалыптастыру

формирование адреса

адресті меншіктеу

присваивание адреса

адресті түрлендіру

преобразование адреса

адрестік арифметика

адресная арифметика

адрестік аударғыш

адресный транслятор

адрестік бөлік

адресная часть

адрестік векторлар кестесі

таблица адресных векторов

адрестік елес

адресное представление

адрестік жад

адресная память

адрестік жадтау құрылғысы

адресное запоминающее устройство

адрестік жолшық

адресная дорожка

адрестік кеңістік

адресное пространство

адрестік кесте

адресная таблица

адрестік қосындылауыш

адресный сумматор

адрестік құр

адресная шина

адрестік маркер

адресный маркер

адрестік операнд

адресный операнд

адрестік өрнек

адресное выражение

адрестік параметр

адресный параметр

адрестік пәрмен

адресная команда

адрестік пул

адресный пул

адрестік регистр

адресный регистр

адрестік сілтеме

адресная ссылка

адрестік сөз

адресное слово

адрестік сұрыптау

адресная сортировка

адрестік сыйымдылық

адресная емкость

адрестік таспа

адресная лента

адрестік тізім

адресный список

адрестік тіл

адресный язык

адрестік тұрақты

адресная константа

адрестік ұяшық

адресная ячейка

адрестік функция

адресная функция

адрестілік

адресность

адрестілік прінсіпі

принцип адресности

ажыратқыш

разделитель

ажырату дабылы

сигнал выключения

ажырату пәрмені

команда отсоединения

ажыратылатын ресурс

разделяемый ресурс

ажыратылған өріс

отключенное поле

азайтатын санауыш

вычитающий счетчик

азайту амалы

операция вычитания

азайту арқылы қосу

сложение путем вычитания

айғақтауыш

индикатор

айғақтауыш экраны

экран индикатора

айғақтауыштық тақта

индикаторная панель

айқас сілтемелер

перекрестные ссылки

айқас сұратым

перекрестный запрос

айқын адрестеу

явная адресация

айқын емес адрестеу

неявная адресация

айқын жариялау

явное объявление

айқындалатын деректер

идентификационные данные

айқындалмаған жариялау

неявное объявление

айқындалмағандискі

неидентифицированный диск

айқындамалық жүйе

система диагностирования

айқындау

идентификация

айқындау желісі

линия идентификации

айқындауыш

идентификатор

айқындауыштар кестесі

таблица идентификаторов

айлық кірістердің орташа шамасы

средняя величина месячных доходов

аймақ

зона

аймақ биті

бит зоны

аймақіші деңгейде қосу

присоединение на внутризоновом уровне

аймақтық диаграмма

зонная диаграмма

аймақтық тор

региональная сеть

айналандыру

зеркализация

айналдыру

прокрутка

айналдыру жүгірткісі

бегунок прокрутки

айналдыру режімі

режим прокрутки

айналдыру сырғытпасы

ползунок прокрутки

айналмалы толқынжол

вращающийся волновод

айналық кескін

зеркальное изображение

айналым

циркуляция

айнаны туралау

юстировка зеркала

айнымалы

переменная

айнымалы өлшемділік

переменная размерность

айнымалы өрісі

поле переменной

айнымалы пішім

переменный формат

айнымалы сипаттамасы

описание переменной

айнымалы сыйымдылық конденсаторы

конденсатор переменной емкости

айнымалы тасымалдаушы

неравновесный носитель

айнымалы типі

тип переменной

айнымалы ток аясы

фон переменного тока

айнымалы токтың амалдық торы

операционная сеть переменного тока

айнымалы тоқпен өшіру

стирание переменным током

айнымалы ұзындық

переменная длина

айнымалы ұзындықты жазба

запись переменной длины

айнымалы ұзындықты жиым

массив переменной длины

айнымалы ұзындықты код

код переменной длины

айнымалы ұзындықты өріс

поле переменной длины

айнымалы шама

переменная величина

айнымалылар индексі

индекс переменных

айнымалыларды жариялау

объявление переменных

айнымалыларды индекстеу

индексирование переменных

айнымалының адресі

адрес переменной

айнымалының айқындауышы

идентификатор переменной

айнымалының мәні

значение переменной

айтылым

высказывание

айтылым дәлдігі

точность высказывания

айтылым функциясы

функция высказывания

айтылымдар логикасы

логика высказываний

айырақосқыш

переключатель

айырақосу

переключение

айырақосу айқындауышы

идентификатор переключения

айырақосу жүйесін тексеру

проверка системы переключения

айырақосу нормативі

норматив переключения

айырақосу уақыты

время переключения

айырақосу функциясы

функция переключения

айырақосулар алгебрасы

алгебра переключений

айырақосулар кестесі

таблица переключений

айырақосулар символы

символ переключений

айырақосулар сұлбасы

схема переключений

айырбастау буфері

буфер обмена

айырбастың толық талдалуын қамту

обеспечение полного анализа обмена

айыру уақыты

время разъединения

аксиоматика қайшылығы

противоречивость аксиоматики

аксиоматика толықтығы

полнота аксиоматики

акустикалық жад

акустическая память

акустикалық қосқыш

акустический соединитель

акустикалық модем

акустический модем

акустикалық талдау

акустический анализ

ақау индексі

индекс дефекта

ақау моделі

модель неисправности

ақауды индекстеу

индексирование дефекта

ақаулар байты

байт неисправностей

ақаулар картасы

карта дефектов

ақауларды іздеу

поиск неисправностей

ақаулы жолшық

дефектная дорожка

ақаулы жолшықтар кестесі

таблица дефектных дорожек

ақаулы микросұлба

дефектная микросхема

ақаулықтарды тіркеу

регистрация неисправностей

ақаулықты төңіректету тесті

тест локализации неисправностей

ақиқат

истина

ақиқат айтылым

истинное высказывание

ақиқат шама

истинная величина

ақиқаттық

истинность

ақиқаттық кестесі

таблица истинности

ақиқаттық функциясы

функция истинности

ақ-қара графиксалғыш

черно-белый графопостроитель

ақ-қара түсті кескін

черно-белое изображение

ақпарат

информация

ақпарат ағынын басқару

управление потоком информации

ақпарат адресі

адрес информации

ақпарат алмасу блогы

блок обмена информацией

ақпарат алмасуға арналған код

код для обмена информацией

ақпарат артықтығы

информационная избыточность

ақпарат беру жылдамдығы

скорость передачи информации

ақпарат жіберу

передача информации

ақпарат жіберу тракты

тракт передачи информации

ақпарат көзі

источник информации

ақпарат көзін адрестеу

адресация источника информации

ақпарат көзінің индексі

индекс источника информации

ақпарат қауіпсіздігі

безопасность информации

ақпарат мәртебесі

статус информации

ақпарат мөлшері

количество информации

ақпарат өңдеудің растығы

достоверность обработки информации

ақпарат тасушы

носитель информации

ақпарат теориясы

теория информации

ақпарат тұтастығы

целостность информации

ақпарат энтропиясы

энтропия информации

ақпаратқа қолжетім

доступ к информации

ақпаратқа қолжетім құралы

средство доступа к информации

ақпаратпен алмасу

обмен информацией

ақпараттандыру

информатизация

ақпаратты адрестеу

адресация информации

ақпаратты бейнелеу жүйесі

система отображения информации

ақпаратты бейнелеу құралы

средство отображения информации

ақпаратты бекіту

фиксация информации

ақпаратты бит/сек –та беру жылдамдығы

скорость передачи информации в бит/сек

ақпаратты бұзу

разрушение информации

ақпаратты бұрмалау

искажение информации

ақпаратты дайындау

подготовка информации

ақпаратты енгізу-шығару

ввод-вывод информации

ақпаратты жаңғырту

воспроизведение информации

ақпаратты жылжыту

перемещение информации

ақпаратты қалпына келтіру

восстановление информации

ақпаратты қайта тудыру

регенерация информации

ақпаратты қалпына келтірудің жетілдірілген режімі

усовершенствованный режим восстановления информации

ақпаратты қорғау

защита информации

ақпаратты қорғау жүйесі

система защиты информации

ақпаратты өңдеу

обработка информации

ақпаратты сығымдау

сжатие информации

ақпаратты түрлендіру

преобразование информации

ақпараттық арналар блогы

блок информационных каналов

ақпараттық аунақша

информационный ролик

ақпараттық байланыс

информационная связь

ақпараттық байт

информационный байт

ақпараттық бит

информационный бит

ақпараттық деректер базасы

информационная база данных

ақпараттық есептеуші үдеріс

информационный вычислительный процесс

ақпараттық желі

информационная линия

ақпараттық жиым

информационный массив

ақпараттық жүйе

информационная система

ақпараттық интерфейс бейімдеуіші

адаптер информационного интерфейса

ақпараттық іздеу

информационный поиск

ақпараттық іздеу жүйесі

информационная поисковая система

ақпараттық іздеу тілі

информационный поисковый язык

ақпараттық кадр

информационный кадр

ақпараттық кеңістік

информационное пространство

ақпараттық қамтым

информационное обеспечение

ақпараттық қауіпсіздік саясатын сипаттау

описание политики информационной безопасности

ақпараттық қызмет

информационные услуги

ақпараттық магистрал

информационная магистраль

ақпараттық модел

информационная модель

ақпараттық моделдеу

информационное моделирование

ақпараттық орта

информационная среда

ақпараттық орталық

информационный центр

ақпараттық разрядтар өрісі

поле информационных разрядов

ақпараттық ресурс

информационный ресурс

ақпараттық ресурстарды пайдалану жоспарлары

планы использования информационных ресурсов

ақпараттық символ

информационный символ

ақпараттық синтез

информационный синтез

ақпараттық тақтайша 

информационная табличка

ақпараттық техника

информационная техника

ақпараттық технология

информационная технология

ақпараттық технология модулі

модуль информационной технологии

ақпараттық технологиялар инфроқұрылымы

инфраструктура информационных технологий

ақпараттық технологиялар сыныптауышы

классификатор информационных технологий

ақпараттық технологияларды стандарттау қауымдастығы

ассоциация по стандартизации информационных технологий

ақпараттық тор

информационная сеть

ақпараттық файл

информационный файл

ақпараттық шуыл

информационный шум

ақпараттық-есептеуші орталық

информационно-вычислительный центр

ақпараттық-іздеуші тіл

информационно-поисковый язык

ақпаратты-логикалық жүйе

информационно-логическая система

ақпаратты-логикалық тіл

информационно-логический язык

ақпараттың екілік бірлігі

двоичная единица информации

ақпараттың ескіруі

старение информации

ақпараттың жылыстауы

утечка информации

ақпараттың тұрақтылығы

постоянство информации

ақшалық тип

денежный тип

ақшешекті баспа құрылғысы

ромашковое печатающее устройство

ақырғы нәтиже

конечные результаты

ақырғы пайдаланушылар

конечные пользователи

ақырлы автомат

конечный автомат

ақырлы алгоритм

конечный алгоритм

ақырлы алфавит

конечный алфавит

ақырлы өрнек

конечное выражение

ақырлы шама

конечная величина

ақырлы элементтер әдісі

метод конечных элементов

ақырсыз автомат

бесконечный автомат

ақырсыз жад

бесконечная память

ақырсыз қайталым

бесконечный цикл

ақырсыз қайталым

бесконечный цикл

ақырсыз тізім

бесконечный список

алға сілтеме

ссылка вперед

алғашқы ақпарат

исходная информация

алғашқы деректер

исходные данные

алғашқы деректер базасы

исходная база данных

алғашқы деректер файлы

файл исходных данных

алғашқы деректердің дұрыстығын тексеру

проверка правильности исходных данных

алғашқы жағдай

исходное положение

алғашқы күйге орнату

установка в исходное состояние

алғашқы мәтін

исходный текст

алғашқы мәтінсіз программа

программа без исходных текстов

алғашқы модул

исходный модуль

алғашқы модулдер дерекханасы

библиотека исходных модулей

алғашқы сегмент

исходный сегмент

алғашқы тіл

исходный язык

алғашқы тілдегі программа

программа на исходном языке

алғашқы шама

исходная величина

алгебра

алгебра

алгебралық салыстыру

алгебраическое сравнение

алгебралық формула

алгебраическая формула

Алгол (программалау тілі)

Алгол (язык программирования)

алгоритм

алгоритм

алгоритм басы

начало алгоритма

алгоритм блок-сұлбасы

блок-схема алгоритма

алгоритм денесі

тело алгоритма

алгоритм дұрыстығы

правильность алгоритма

алгоритм әзірлеу

разработка алгоритма

алгоритм жинақтылығы

сходимость алгоритма

алгоритм қадамы

шаг алгоритма

алгоритм қатесі

ошибка алгоритма

алгоритм пәрмені

команда алгоритма

алгоритм соңы

конец алгоритма

алгоритм тақырыбы

заголовок алгоритма

алгоритм тармағы

ветвь алгоритма

алгоритм түрі

вид алгоритма

алгоритмдер әрекеттестігі

взаимодействие алгоритма

алгоритмдер мен программалар қоры

фонд алгоритмов и программ

алгоритмдер сипаттамасы

описание алгоритмов

алгоритмдер теориясы

теория алгоритмов

алгоритмдерді программалау

программирование алгоритмов

алгоритмдерді синтездеу

синтез алгоритмов

алгоритмдердің конструктивтік теориясы

конструктивная теория алгоритмов

алгоритмдеу

алгоритмизация

алгоритмдеу кезеңі

этап алгоритмизации

алгоритмдеу мәні

значение алгоритмизации

алгоритмді

алгоритмически

алгоритмді атқару

исполнение алгоритма

алгоритмді верификациялау

верификация алгоритма

алгоритмді жетілдіру

модификация алгоритма

алгоритмді оңтайландыру

оптимизация алгоритма

алгоритмді талдау

анализ алгоритма

алгоритмді түзету

исправление алгоритма

алгоритмді түрлендіру

преобразование алгоритма

алгоритмді шешімді

алгоритмически разрешимо

алгоритмді шешімсіз

алгоритмически неразрешимо

алгоритмдік

алгоритмический

алгоритмдік артықтық

алгоритмическая избыточность

алгоритмдік емес тіл

неалгоритмический язык

алгоритмдік әдіс

алгоритмический метод

алгоритмдік құрылым

алгоритмическая структура

алгоритмдік ойлау

алгоритмическое мышление

алгоритмдік проблема

алгоритмическая проблема

алгоритмдік тіл

алгоритмический язык

алгоритмдік үдеріс

алгоритмический процесс

алгоритмнің дұрыстығын дәлелдеу

доказательство правильности алгоритма

алгоритмнің дұрыстығын тексеру

проверка правильности алгоритма

алгоритмнің жазылуы

запись алгоритма

алгоритмнің күрделілігі

сложность алгоритма

алгоритмнің орындалуы

выполнение алгоритма

алгоритмнің тармақталуы

разветвление алгоритма

алгоритмнің тиімділігі

эффективность алгоритма

алгоритмнің трассалануы

трассировка алгоритма

алгоритмнің туралылығы

корректность алгоритма

алғы жақты қарау

просмотр вперед

алғы шеп

передний фронт

алғышарттарды негіздеу

обоснование предпосылок

алғышартты қайталым

цикл с предусловием

алдын ала қарап шығу құралы

средство предварительного просмотра

алдын ала қарау

предварительный просмотр

алдын ала сегменттеу

предварительная сегментация

алдын ала сұрыптау

предварительная сортировка

алдын ала төленген карталар

предоплаченные карты

алдын ала шақыру

предварительный вызов

алдын алу

упреждение

алдын алу режімі

режим с упреждением

алдынала таңдама

выборка с упреждением

алдыңғы тақта

передняя панель

алма-кезек қолжетім режімі

режим попеременного доступа

алмастыру алгоритмі

алгоритм замещения

алмастыру жүйесі

система подстановок

алмастыру режімі

режим подстановки

алмастырым ережелерінің толықтылығы

полнота правил подстановок

алмастырым ережесі

правило подстановки

алмастырымды ішсұлба

подстановочная подсхема

алмастырымды өріс

подстановочное поле

алмастырымды символ

подстановочный символ

алмастырымдық программалау

подстановочное программирование

алмасу

обмен

алмасу алгаритмі

алгоритм обмена

алмасу амалы

операция обмена

алмасу блогы

блок обмена

алмасу буферінің терезесі

окно буфера обмена

алмасу тізбесі

цепь обмена

алмасу торы

сеть обмена

алмасуды басқару

управление обменом

алты сигма қайталымы

цикл шести сигм

алушы коды

код получателя

алушының адресі

адрес получателя

алынған қателік

полученная погрешность

алынған ескерімдер

полученные заметки

амал

операция

амал басымдылығы

приоритет операции

амал коды

код операции

амал кодының өрісі

поле кода операции

амал операнды

операнд операции

амал өрісі

поле операции

амал регистрі

регистр операции

амал символы

символ операции

амал таңбасы

знак операции

амал ұзақтығы

длительность операции

амалдар блогы

блок операций

амалдар жүйесін кеңейту

расширение операционной системы

амалдар кестесі

таблица операций

амалдар реті

последовательность операций

амалдарды басқару

управление операциями

амалдарды мәжбүрлі орындайтын компьютер

компьютер с принудительным выполнением операций

амалды басқару блогы

блок управления операцией

амалды орындатпау

отмена операции

амалды орындау

выполнение операции

амалды талдау

анализ операции

амалдық автомат

операционный автомат

амалдық бөлік

операционная часть

амалдық грамматика

операционная грамматика

амалдық әрекетшілік шығындары

расходы операционной деятельности

амалдық жүйе

операционная система

амалдық жүйе қорғауын еңсеру

преодоление защиты операционной системы

амалдық жүйе құрамдасы

компонент операционной системы

амалдық жүйе пәрмені

команда операционной системы

амалдық жүйе режімі

режим операционной системы

амалдық жүйе резиденті

резидент операционной системы

амалдық жүйе сипаттамасы

характеристика операционной системы

амалдық жүйе ядросы

ядро операционной системы

амалдық жүйеге жүгіну

обращение к операционной системе

амалдық жүйелерді жүктеу

загрузка операционной системы

амалдық жүйелерді сүйемелдеу жөніндегі сервистерді жеткізуші

поставщик сервисов по сопровождению операционных систем

амалдық жүйені басқару пәрмені

команда управления операционной системой

амалдық жүйені тудыру

генерация операционной системы

амалдық жүйені шақыру

приглашение операционной системы

амалдық күшейткіш

операционный усилитель

амалдық орта

операционная среда

амалдық семантика

операционная семантика

амалдық талдау

операционный анализ

амалдық шығындар

операционные затраты

амалдың операторлық сұлбасы

операторная схема операции

амперсанд

амперсанд

амплитудалы-жиілікті сипаттама

амплитудно-частотная характеристика

анайылық атрибуты

атрибут примитива

анайы-функция

функция-примитив

аналитикалық графика

аналитическая графика

аналитикалық кубтармен жұмыс істеуге арналған функциялар

функции для работы с аналитическими кубами

аналитикалық модел

аналитическая модель

аналитик-программашы

программист-аналитик

аналитиктер кубтармен жұмыс істеуге арналған функциялар 

функции для работы с аналитическими кубами

аналогты модул

аналоговый модуль

аналогты монитор

аналоговый монитор

аналогты пішін

аналоговая форма

аналогты сұлба

аналоговая схема

аналогтық ақпарат

аналоговая информация

аналогтық дабыл

аналоговый сигнал

аналогтық деректер

аналоговые данные

аналогтық деректерді өңдеу жүйесі

система обработки аналоговых данных

аналогтық есептеуші машина

аналоговая вычислительная машина

аналогтық жіберу

аналоговая передача

аналогтық интегралдық микросұлба

аналоговая интегральная микросхема

аналогтық шама

аналоговая величина

аналогты-цифрлық есептеуші жүйе

аналого-цифровая вычислительная система

аналогты-цифрлық есептеуші кешен

аналого-цифровой вычислительный комплекс

аналогты-цифрлық есептеуші машина

аналого-цифровая вычислительная машина

аналогты-цифрлық есептеуші техника

аналого-цифровая вычислительная техника

аналогты-цифрлық құрылғы

аналого-цифровое устройство

аналогты-цифрлық терминал

аналого-цифровой терминал

аналогты-цифрлық түрлендіруіш

аналого-цифровой преобразователь

аналық тақша

материнская плата

анимация

анимация

анодтық қаптама

анодное покрытие

антенна бәсеңдеткіші

аттенюатор антенны

антенна эквиваленті

эквивалент антенны

антенналық торуылдаушы

антенный пеленг

анти-вирус

анти-вирус

антивирустық программа

антивирусная программа

анықталмаған айқындауыш

неопределенный идентификатор

анықталмаған кілт

неопределенный ключ

анықталмаған пішім

неопределенный формат

анықталмаған символ

неопределенный символ

анықталмаған шама

неопределенная величина

анықталмайтын терм

неопределяемый терм

анықтама бөлімдерінің жиынтығы 

набор разделов справки

анықтама нұсқағышы

указатель справки

анықтамалық-ақпараттық қор

справочно-информационный фонд

анықтамалық

справочник

анықтамалық ақпарат кадрі

кадр справочной информации

анықтамалық файл

справочный файл

анықтамалық функция

справочная функция

анықтау

определение

анықталу аумағы

область определения

анықтау дәлдігі

точность определения

аңғартпа тегі

тег примечания

аңғартпа типі

тип примечания

аңғартпалар таңбаларын жасыру

скрытие знаков примечаний

аңғартпаларды кірістіру

вставка примечаний

аңғартпаларды қосу

включение примечаний

апатты аяқтау

аварийное завершение

апатты жағдаят-жағдай

аварийная ситуация

апатты режімге ауысу

переход в аварийный режим

апаттық аяқтау программасы

программа аварийного завершения

апаттық аяқтауды өңдейтін ішпрограмма

подпрограмма обработки аварийного завершения

апаттық босату

аварийная разгрузка

апаттық дабыл қабылдауды растау

подтверждение принятия аварийного сигнала

апаттық тоқтату

аварийный останов

апаттық функция

аварийная функция

апаттық берру

аварийная выдача

аплет

аплет

аппарат

аппарат

аппараттық абстракциялар деңгейі

уровень аппаратных абстракций

аппараттық бақылау нүктесі

аппаратная контрольная точка

аппараттық басқару

аппаратное управление

аппараттық басқарулы логикалық жүйе

логическая система с аппаратным управлением

аппараттық жабдық

аппаратное оборудование

аппараттық жүзеге асыру

аппаратная реализация

аппараттық жүктеуіш

аппаратный загрузчик

аппараттық кеш-жад

аппаратная кэш-память

аппараттық көбейту

аппаратное умножение

аппараттық қамтым

аппаратное обеспечение

аппараттық қамтымды сертификаттау

сертификация аппаратного обеспечения

аппараттық құрал

аппаратное средство

аппараттық құрылғылардың бірлестірілген тестісі

объединенный тест аппаратных средств

аппараттық орта

аппаратная среда

аппараттық стек

аппаратный стек

аппараттық үзілім

аппаратное прерывание

аппаратура

аппаратура

аппаратура сенімділігі

надежность аппаратуры

аппаратурадағы қате

ошибка в аппаратуре

аппаратуралық қателік

аппаратурная погрешность

аппаратураның негізгі параметрлерін тексеру

проверка основных параметров аппаратуры

аппаратураның электрлік сипаттамаларын құжаттау

паспортизация электрических характеристик аппаратуры

аппликативті тілдер

аппликативные языки

аппликация

аппликация

аппроксимация

аппроксимация

аппроксимация қатесі

ошибка аппроксимации

априорлық ақпарат

информация априорная

ара тәрізді тербеліс

пилообразное колебание

аралас адрестеу

хеш-адресация

аралас басқару

смешанное управление

аралас елестету

смешанное представление

аралас есептеу

смешанное вычисление

аралас жазба

смешанная запись

аралас жүйе

смешанная система

аралас код

смешанный код

аралас мәтін

смешанное письмо

араластыру

хеширование

араластырылған кесте

перемешанная таблица

аралық

интервал

аралық буфер

промежуточный буфер

аралық деректер

промежуточные данные

аралық жинақтаумен жіберу

передача с промежуточным накоплением

аралық күй

промежуточное состояние

аралық орындар

промежуточные пункты

аралық пішімі

формат интервала

аралық станса

промежуточная станция

аралық таймер

интервальный таймер

аралық тіл

промежуточный язык

аралық торап

промежуточный узел

аралық функция

промежуточная функция

аралық шама

промежуточная величина

аргументтер саны

число аргументов

аргументтер тізімі

список аргументов

арифметика

арифметика

арифметикалық алгоритм

арифметический алгоритм

арифметикалық амал

арифметическая операция

арифметикалық амал таңбасы

знак арифметической операции

арифметикалық бақылау

арифметический контроль

арифметикалық блок

арифметический блок

арифметикалық құрылғы

арифметическое устройство

арифметикалық логикалық құрылғы

арифметическое логическое устройство

арифметикалық нүкте

арифметическая точка

арифметикалық операнд

арифметический операнд

арифметикалық оператор

арифметический оператор

арифметикалық өрнек

арифметическое выражение

арифметикалық пәрмен

арифметическая команда

арифметикалық процессор

арифметический процессор

арифметикалық терм

арифметический терм

арифметикалық тип

арифметический тип

арифметикалық түрлендіру

арифметическое преобразование

арифметикалық үдеріс

арифметический процесс

арифметикалық үдету блогы

блок арифметического ускорения

арифметикалық функция

арифметическая функция

арифметикалық ығысу

арифметический сдвиг

арифметикалық-логикалық амалдар

арифметико-логические операции

арифметикалық-логикалық құрылғы

арифметико-логическое устройство

арна

канал

арна бойынша тест жүргізу

проведение теста по каналу

арна бүркемесі

маска канала

арна жиілігі

частота канала

арна протоколы

канальный протокол

арна регистрі

регистр канала

арна сыйымдылығы

емкость канала

арна эмиссиясы

эмиссия катода

арнайы алгоритм

специальный алгоритм

арнайы жад

специальная память

мақсаттық компьютер

целевой компьютер

арнайы процессор

специальный процессор

арнайы регистр

специальный регистр

арнайы символ

специальный символ

арналар адресінің регистрі

регистр адреса каналов

арналар герметикаланған (ланбаған)

каналы (не) загерметизированы

арналар контроллері

контроллер каналов

арналар мультиплексоры

мультиплексор каналов

арналар селекторы

селектор каналов

арналар түйінделуінің пайда болуы және жойылуы

образование и ликвидация пучка каналов

арналарды басқару блогы

блок управления каналами

арналарды басқару процессоры

процессор управления каналами

арналарды дыбыстық бақылауды жүзеге асыру

осуществление звукового контроля каналов

арналарды коммутациялау

коммутация каналов

арналарды коммутациялау торабы

узел коммутации каналов

арналарды уақытша бөлумен жіберу

передача с временным разделением каналов

арналардың анықталған саны

определенное число каналов

арналардың қатынас торы

сеть коммуникации каналов

арналарды фазалау

фазирование каналов

арналық деңгей

канальный уровень

арналық деңгей параметрлері

параметры канального уровня

арналық деңгей протоколы

протокол канального уровня

арналық қателерді өңдеуіш

обработчик канальных ошибок

арналық қосылыс

канальное соединение

арнаны басқару

управление каналом

арнаны басқару блогы

блок управления каналом

арнаны белсендіру

активизация канала

арнаны қабылдау-тапсыру актісі

акт приема-передачи канала

арнаны пайдаланушы

пользователь канала

арнаның адрестік сөзі

адресное слово канала

арнаның артық жүктелуі

перегрузка канала

арнаның белсенді күйі

активное состояние канала

арнаның дайындық күйінде болуының жалпы уақыты

общее время пребывания канала в состоянии готовности

арна күйінің сөзі

слово состояния канала

арнаның мөлдірлігі

прозрачность канала

арнаның тиімді ұзындығы

эффективная длина канала

артефакт

артефакт

артқа сілтеме

ссылка назад

артқы тақта

задняя панель

артқы шеп

задний фронт

арттырылған дәлдік

повышенная точность

артық ақпарат

избыточная информация

артық жүктелу

перегрузка

артықсыз код

безызбыточный код

артықтық

избыточность

артықтық функциясы

функция избытка

артықшылық

привилегия

артықшылықты қолжетім

привилегированный доступ

архивті ашу

распаковка архива

арылту

сброс

арылту импульсі

импульс сброса

арылту пернесі

клавиша сброса

аса оперативті жадтайтан құрылғы

сверхоперативное запоминающее устройство

аса тезәрекетті жадтайтын құрылғы

сверхбыстродействующее запоминающее устройство

аса тезәрекетті компьютер

сверхбыстродействующий компьютер

аса үлкен интегралдық сұлба

сверхбольшая интегральная схема

асатолу

переполнение

асатолу нұсқағышы

указатель переполнения

асатолу разряды

разряд переполнения

асатолудағы ауысу

переход при переполнении

асатолуды бақылау

контроль переполнения

асимметриялы енгізу-шығару

асимметричный ввод-вывод

асимметриялы протокол

асимметричный протокол

асимметриялық цифрлық абоненттік желі

асимметричная цифровая абонентская линия

асинхронды аппарат

асинхронный аппарат

асинхронды басқару

асинхронное управление

асинхронды енгізу-шығару

асинхронный ввод-вывод

асинхронды есептеуші машина

асинхронная вычислительная машина

асинхронды жұмыс

асинхронная работа

асинхронды компьютер

асинхронный компьютер

асинхронды микропроцессор

асинхронный микропроцессор

асинхронды модел

асинхронная модель

асинхронды программалау

асинхронное программирование

асинхронды режім

асинхронный режим

асинхронды санауыш

асинхронный счетчик

асинхронды терминал

асинхронный терминал

асинхронды тригер

асинхронный триггер

асинхронды үдеріс

асинхронный процесс

асинхронды үзілім

асинхронное прерывание

аспап тағаны

штатив прибора

ассемблер

ассемблер

ассемблер кестесі

таблица ассемблера

ассемблер пәрмені

команда ассемблера

ассемблер тілі

язык ассемблера

ассемблерлеу программасы

программа ассемблирования

ассемблерлеу протоколы

протокол ассемблирования

ассоцативті кесте

ассоциативная таблица

ассоциативті адрестеу

ассоциативная адресация

ассоциативті амал

ассоциативная операция

ассоциативті есептеу

ассоциативное вычисление

ассоциативті есептеуші жүйе

ассоциативная вычислительная система

ассоциативті жад

ассоциативная память

ассоциативті жадтау құрылғысы

ассоциативное запоминающее устройство

ассоциативті жүйе

ассоциативная система

ассоциативті компьютер

ассоциативный компьютер

ассоциативті қатынас

ассоциативное отношение

ассоциативті құрылым

ассоциативная структура

ассоциативті программалау

ассоциативное программирование

ассоциативті процессор

ассоциативный процессор

ассоциативті тізім

ассоциативный список

ассоциативтік есептеуші жүйе

вычислительная система ассоциативная

астарланған хабар

замаскированное сообщение

астын сызу

подчеркивание

астын сызу символы

символ подчеркивания

асыра орындау/орындамау

перевыполнение/невыполнение

асыраөткізгіштік

сверхпроводимость

ат

имя

аталушы өрнек

именуемое выражение

аталушы тип

именуемый тип

аталық үдеріс

родительский процесс

атанақты графиксалғыш

барабанный графостроитель

атау қызметі

служба наименования

атау шарты

условие имени

атаулар кеңістігі

пространство имен

атаулар кестесі

таблица имен

атаулар қақтығысы

конфликт имен

атаулар сыныптауышы

классификатор имен

атаулар тізімі

список имен

атаулардың домендік жүйесі

доменная система имен

атаулы арна

именованный канал

атаулы оқиғалар жиынтығы 

набор примечательных событий

атаушы өрнек

именующее выражение

атқару

исполнение

атқару қатесі

ошибка исполнения

атқарылатын пішін

исполнительная форма

атқарылатын адрес

исполнительный адрес

атқарылатын қайталым

исполнительный цикл

атқарылу бөлігі

исполнительная часть

атқарымдық сызбалар синтезі

синтез функциональных схем

атмосфералық бөгеуілдерді басушы

подавитель атмосферных помех

атом

атом

атомарлық айтылым

атомарное высказывание

атомарлық тізім

атомарный список

атомарлық формула

атомарная формула

атомарлық шарт

атомарное условие

атоматтандырылған жүйенің деректер базасы

база данных автоматизированной системы

атрибут

атрибут

атрибуттык сұлба

атрибутная схема

атрибуттық грамматика

атрибутная грамматика

аты бойынша жариялау

объявление по имени

атымен шақыру

вызов по имени

атын өзгерту

переименование

атына қарай меншіктеу

присваивание по имени

аударғыш

транслятор

аударғыштың кіру тілі

входной язык транслятора

аударма

трансляция

аударманы формалдау

формализация перевода

аудару

транслировать

аудару алгоритмі

алгоритм трансляции

аудару кестесі

таблица трансляции

аудару қатесі

ошибка трансляции

аудару теориясы

теория трансляции

аудару уақыты

время трансляции

аудиоқұндақ

аудиокассета

аудит

аудит

аудит жұрналы

журнал аудита

ауқым

диапазон

ауқымға жататындығын тексеру

проверка принадлежности к диапазону

ауқымды автогенератор

диапазонный автогенератор

аумақ

область

аумақтық тор

территориальная сеть

аумалы элемент

критический элемент

аутентификация

аутентификация

аутсорсинг

аутсорсинг

ауыртпалық

бремя

ауыстырғыш

переходник

ауыстыру

замена

ауыстыру режімі

режим замены

ауыстыру режімін қосу

включение режима замены

ауыстыру уақыты

время замены

ауысу

переход

ауысу адресі

адрес перехода

ауысу амалы

операция перехода

ауысу аумағының шекарасы

граница области переходов

ауысу бүркемесі

маска перехода

ауысу операторы

оператор перехода

ауысу параметрлерін орнату

установка параметров перехода

ауысу пернесі

клавиша перехода

ауысу пәрмені

команда перехода

ауысу ықтималдығы

вероятность перехода

ауысулар диаграммасы

диаграмма переходов

ауысулар ережелері

правила переходов

ауысулар жүйесі

система переходов

ауысулар матрицасы

матрица переходов

ауысулар функциясы

функция переходов

ауысымдық коэффициенті

коэффициент сменности

афиша 

афиша

аша

штепсель

ашалық ағытпа

штепсельный разъем

ашалық қосылыс

штепсельное соединение

ашу

распаковка

ашық жүйелер

открытые системы

ашық жүйелер сәулеті

архитектура открытых систем

ашық кілттермен шифрлеу

шифрование с открытыми ключами

ашық кілтті криптожүйе

криптосистема с открытым ключом

ашық қайталым

разомкнутый цикл

ашық сәулет

открытая архитектура

ашықхат 

открытка

ашылмалы тізім

раскрывающийся список

ая

фон

ая түсі

цвет фона

аяқталу коды

код завершения

аяқтама маркері

маркер конца

аяқтау

завершение

аяқтау операторы

оператор завершения

аяқтау параметрлері

параметры завершения

аяқтау процедурасы

процедура завершения

аяқтау фазасы

фаза завершения

аяқтау шарты

условие завершения

аяқтау 

завершить

аялық программа

фоновая программа

аялық режімде басып шығаруды қосу

включение печати в фоновом режиме

аялық тапсырмалар процессоры

процессор фоновых заданий

Ә

әдепкілік атрибут

атрибут по умолчанию

әдепкілік басу құрылғысы

печатающее устройство по умолчанию

әдепкілік каталог

каталог по умолчанию

әдепкілік қаріп

шрифт по умолчанию

әдепкілік мән

значение по умолчанию

әдепкілік сипаттау

описание по умолчанию

әдепкілік таңдау

выбор по умолчанию

телекоммуникацияның дәстүрлі қызметтері

традиционные услуги телекоммуникации

әдеттену

приобретать навык

әдіс

метод

әдіс жинақтылығы

сходимость метода

әзірлеу

разработка

әзірлеушіге арналған ресурс

ресурс для раз