РУССКО-КАЗАХСКИЙ СЛОВАРЬ

 

абзац

еже

абонент

абонент

абонентная линия

абонентті желі

абонентская база

абоненттік база

абонентская машина

абоненттік машина

абонентская система

абоненттік жүйе

абонентская таблица

абоненттік кесте

абонентский адрес

абоненттік адрес

абсолютная адресация

абсолютті адрестеу

абсолютная величина

абсолют шама

абсолютная вероятность

абсолютті ықтималдық

абсолютная единица

абсолют бірлік

абсолютная задержка

абсолют тежеу

абсолютная инструкция

абсолют нұсқау

абсолютная ошибка

абсолютті қате

абсолютная погрешность

абсолют қателік

абсолютная постоянная

абсолют тұрақты

абсолютная программа

абсолют программа

абсолютная система отсчета

абсолют санақ жүйесі

абсолютное выражение

абсолют өрнек

абсолютное значение

абсолют мәні

абсолютное кодирование

абсолютті кодтау

абсолютное отклонение параметра

параметрдің абсолютті ауытқуы

абсолютное преобразование

абсолютті түрлендіру

абсолютное программирование

абсолютті программалау

абсолютные данные

абсолют деректер

абсолютный адрес

абсолют адресі

абсолютный ассемблер

абсолют ассемблер

абсолютный вектор

абсолют вектор

абсолютный загрузчик

абсолют жүктеуші

абсолютный код

абсолют код

абсолютный координат

абсолют координат

абсолютный максимум

абсолют максимум

абсолютный минимум

абсолют минимум

абсолютный модуль

абсолют модуль

абсолютный символ

абсолют символ

абсолютный терм

абсолют терм

абсолютный термин

абсолют термин

абсолютный экстремум

абсолют экстремум

абстрагирование

абстрактылау

абстрактная информационная поисковая система

абстракты ақпаратты іздеуші жүйе

абстрактная машина

абстракты машина

абстрактная семантическая сеть

абстракты семантикалық тор

абстрактная структура

абстракты құрылым

абстрактные данные

абстракты  деректер

абстрактный автомат

абстракты  автомат

абстрактный тип

абстракты тип

абстрактный тип данных

деректердің абстракты типі

абстрактный файл

абстракты файл

абстрактный язык

абстракты тіл

абстракция данных

деректер абстракциясы

аварийная выдача

апаттық шығару

аварийная разгрузка

апаттық босату

аварийная ситуация

апатты жағдаят-жағдай

аварийная функция

апаттық функция

аварийное завершение

апатты аяқтау

аварийное завершение задачи

тапсырманы апатты аяқтау

аварийное прекращение задач

есепті апатты тоқтату

аварийный останов

апаттық тоқтату

автодекрементная адресация

автодекременттік адрестеу

автозагрузка

автожүктеу

автозагрузчик

автожүктеуіш

автозамена математическими символами

математикалық таңбалармен автоауысу

автоиндекс

автоиндекс

автоинкрементная адресация

автоинкрементті адрестеу

автоинкрементная система

автоинкрементті жүйе

автокод

автокод

автомат

автомат

автомат без выхода

шығусыз автомат

автомат без памяти

жадсыз автомат

автомат с выходом

шығулы автомат

автомат с памятью

жадты автомат

автоматизация

автоматтандыру

автоматизация верификации программ

программалар верификациясын автоматтандыру

автоматизация вычисления

есептеуді автоматтандыру

автоматизация делопроизводства

іс жүргізуді авоматтандыру

автоматизация конструирования

құрастыруды автоматтандыру

автоматизация научных исследований

ғылыми зерттеулерді автоматтандыру

автоматизация программирования

программалауды автоматтандыру

автоматизация проектирования

жобалауды автоматтандыру

автоматизация производства

өндірісті автоматтандыру

автоматизация процесса сохранности в памяти

жадта сақтау үдерісін автоматтандыру

автоматизация сбора и подготовки данных

деректерді жинау және дайындауды автоматтандыру

автоматизация управления

басқаруды автоматтандыру

автоматизированная информационная поисковая система

автоматтандырылған ақпараттық іздеуші жүйе

автоматизированная информационная система

автоматтандырылған ақпараттық жүйе

автоматизированная обработка данных

деректерді автоматтандырылған өңдеу

автоматизированная система

автоматтандырылған жүйе

автоматизированная система верфикации программы

программаларды верификациялайтын автоматтандырылған жүйе

автоматизированная система интегрированная

кіріктірілген автоматтандырылған жүйе

автоматизированная система конструирования

құрастырудың автоматтандырылған жүйесі

автоматизированная система обучения

автоматтандырылған оқыту жүйесі

автоматизированная система проектирования

автоматтандырылған жобалау жүйесі

автоматизированная система управления

автоматтандырылған басқару жүйесі

автоматизированная система управления технологическим процессом

технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі

автоматизированное принятие решений

шешімдер қабылдауды автоматтандыру

автоматизированное рабочее место

автоматтандырылған жұмыс орны

автоматизированное решение

автоматтандырылған шешім

автоматизированное управление

автоматтандырылған басқару

автоматизированный банк данных

автоматтандырылған деректер банкі

автоматизированный процесс

автоматтандырылған үдеріс

автоматическая (ий, ое)

автоматтық

автоматическая загрузка

автоматтық  жүктеу

автоматическая классификация

автоматтық  сыныптау

автоматическая коммутация

автоматтық  коммутация

автоматическая обработка данных

деректерді автоматтық  өңдеу

автоматическая система контроля

бақылаудың автоматтық  жүйесі

автоматическая следящая система

автоматтық  қадағалау жүйесі

автоматическая цифровая система кодирования

кодтаудың автоматтық  цифрлық жүйесі

автоматическая электронная система сканирования

сканерлеудің автоматтық  электронды жүйесі

автоматический анализ речи

сөйлеуді автоматтық талдау

автоматический анализ текста

мәтінді автоматтық талдау

автоматический вызов

автоматтық шақыру

автоматический журнал

автоматтық жұрнал

автоматический запрос на повторение

қайталауға  автоматтық сұратым

автоматический контроль

автоматтық бақылау

автоматический морфологический анализ

автоматтық  морфологиялық талдау

автоматический морфологический синтез

автоматтық  морфологиялық синтездеу

автоматический обмен данными

деректермен автоматтық  алмасу

автоматический опрос

автоматтық  сауалнама

автоматический останов

автоматтық тоқтау

автоматический семантический анализ

автоматтық  семантикалық талдау

автоматический синтактический анализ

автоматтық  синтаксистік талдау

автоматический синтактический синтез

автоматтық  синтаксистік синтездеу

автоматический синтез речи

сөйлеуді автоматтық  тудыру

автоматический синтез текста

мәтінді автоматтық  тудыру

автоматический словарь

автоматтық  сөздік

автоматическое вызовное устройство

автоматтық  шақыру құрылғысы

автоматическое выравнивание

автоматтық туралау

автоматическое исправление

автоматтық  түзету

автоматическое исправление ошибок

қателерді автоматтық  түзеу

автоматическое печатающее устройство

автоматтық  баспа құрылғысы

автоматическое повторение

автоматтық  қайталау

автоматическое распознание формата

пішімді автоматтық тану

автоматическое сегментирование

автоматтық  сегменттеу

автоматическое сообщение

автоматтық  хабар

автоматическое считывание

автоматтық  оқып алу

автоматическое управление

автоматтық басқару

автоматическое чтение

автоматтық  түрде оқу

автоматная грамматика

автоматтық  грамматика

автоматный язык

автоматтық тіл

автономная операция

автономды амал

автономная отладка

автономды оңдау

автономная память

автономды жад

автономная программа

автономды программа

автономная утилита

автономды утилита

автономное управление

автономды басқару

автономное хранение данных

деректерді автономды сақтау

автономный автомат

автономды автомат

автономный режим

автономды режім

автономный эмулятор

автономды эмулятор

автономный язык

автономдық тіл

автоответчик

автожауап бергіш

автопередача

автожіберу

автоперетекание

автоағылу 

автоподача

автоберу

авторский язык

авторлық тіл

авторское право

авторлық құқық

автосоединение фигур

кескіндерді автоқосу 

автосохранение

автосақтау

автосхема

автосұлба

автотест

автотест

агент данных

деректер агенті

агенты архивации данных

деректерді мұрағаттау агенттері

агрегат данных

деректер агрегаты

агрегатная переменная

агрегаттық айнымалы

агрегатная функция

агрегаттық функция

агрегатный оператор

агрегаттық оператор

агрегация данных

деректер агрегациясы

Ада (язык программирования)

Ада (программалау тілі)

адаптация

бейімделу

адаптация программных средств

программалық құралдарды бейімдеу

адаптер

бейімдеуіш

адаптер асинхронной связи

бейсинхронды байланыс бейімдеуіші

адаптер ввода-вывода

енгізу-шығару бейімдеуіші

адаптер видеографической матрицы

видеографиктік матрица бейімдеуіші

адаптер дисплея

дисплей бейімдеуіші

адаптер дистанционной связи

қашық байланыс бейімдеуіші

адаптер информационного интерфейса

ақпараттық интерфейс бейімдеуіші

адаптер локальной сети

төңіректі тор бейімдеуіші

адаптер многопротокольного канала связи

көп протоколды байланыс арнасының бейімдеуіші

адаптер монохромного дисплея

бір түсті дисплей бейімдеуіші

адаптер периферийного интерфейса

шеткері интерфейстің бейімдеуіші

адаптер цветной графики

түрлі-түсті графика бейімдеуіші

адаптивная логика

бейімді логика

адаптивная маршрутизация

бейімдеп бағдарлау

адаптивная система

бейімделгіш жүйе

адаптивная система обучения

бейімдеп оқыту жүйесі

адаптивное дистанционное обучение

бейімделгіш қашықтан оқыту жүйесі

адаптивное обучение

бейімді оқыту

адаптивное распределение

бейімді үлестірілім

адаптивное управление

бейімді басқару

адаптивность автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің бейімділігі

аддитивная операция

аддитивті амал

административная оболочка

әкімшілік қабықша

административная подсистема

әкімшілік ішкі жүйе

административная система

әкімшілік жүйе

административная терминальная система

әкімшілік терминалдық жүйе

административное время

әкімшілік уақыт

административное средство обслуживания сеансов

күту сеанстарының әкімшілік құралы

административное управление

әкімшілік басқару

административное управление линией

желіні әкімшілік басқару

административное управление сетью

торды әкімшілік басқару

административное управление системой

жүйені әкімшілік басқару

административный трафик

әкімшілік трафик

администратор

әкімшілік

администратор базы данных

деректер базасының әкімшісі

администратор доступа

қолжетім әкімшісі

администратор коммуникационной системы

коммуникациялық жүйе әкімшісі

администратор компьютерной сети

компьютерлік торлар әкімшісі

администратор сети

тор әкімшісі

администратор системы

жүйе әкімшісі

администратор системы защиты

қорғау жүйесінің әкімшісі

администрация базы данных

деректер базасының әкімшілігі

администрирование

әкімшіліктеу

администрирование базы данных:

деректер базасын әкімшіліктеу

администрирование средств системной поддержки

жүйелік қолдау құрылғыларына әкімшіліктеу

администрирование удаленное

шалғайдан әкімшіліктеу

адрес

адрес

адрес блока

блок адресі

адрес ввода

енгізу адресі

адрес вектора прерывания

үзілім векторының адресі

адрес внешней страницы

сыртқы бет адресі

адрес возврата

қайтару адресі

адрес входа

кіру адресі

адрес выборки

іріктеу адресі

адрес вывода

шығару адресі

адрес вызова

шақыру адресі

адрес выполнения

орындалу адресі

адрес выхода

шығу адресі

адрес данных

деректер адресі

адрес дорожки

жол адресі

адрес загрузки

жүктеу адресі

адрес захвата

қармау адресі

адрес информации

ақпарат адресі

адрес источника данных

деректер көзінің адресі

адрес команды

пәрмен адресі

адрес назначения

тағайындау адресі

адрес объекта

объект адресі

адрес операнда

операнд адресі

адрес отправителя

жөнелтушінің адресі

адрес отправления

жөнелту адресі

адрес ошибки

қатенің адресі

адрес памяти

жадтың адресі

адрес переменной

айнымалының адресі

адрес перехода

ауысу адресі

адрес получателя

алушының адресі

адрес пользователя

пайдаланушының адресі

адрес поля памяти

жад өрісінің адресі

адрес порта

порт адресі

адрес приема

қабылдау адресі

адрес приемника

қабылдаушының адресі

адрес пуска

іске қосу адресі

адрес размещения

орналастыру адресі

адрес регистра

регистр адресі

адрес результата

нәтиже адресі

адрес с точкой

нүктелі адрес

адрес связи

байланыс адресі

адрес сегмента

сегмент адресі

адрес слова

сөз адресі

адрес ссылки

сілтеме адресі

адрес станции

станса адресі

адрес точки входа

кіру нүктесінің адресі

адрес узла

торап адресі

адрес устройства

құрылғы адресі

адрес электронной почты

электрондық пошта адресі

адрес ячейки

ұяшық адресі

адресация

адрестеу

адресация данных

деректерді адрестеу

адресация индивидуальная

дара адрестеу

адресация информации

ақпаратты адрестеу

адресация источника информации

ақпарат көзін адрестеу

адресация команд

пәрмендерді адрестеу

адресация относительно счетчика команд

пәрмен есептегішке қатысты адрестеу

адресация памяти

жадты адрестеу

адресация по базе

база бойынша адрестеу

адресация по полномочиям

өкілеттілігі бойынша адрестеу

адресация с повторением адреса

адресті қайталаумен адрестеу

адресация с расширенным адресом

кеңейтілген адреспен адрестеу

адресация с фиксированной длиной адреса

адресті бекітілген ұзындықты адрестеу

адресация слова

сөзді адрестеу

адресация страницы

бетті адрестеу

адресация файла

файлды адрестеу

адресная арифметика

адрестік арифметика

адресная дорожка

адрестік жолшық

адресная емкость

адрестік сыйымдылық

адресная команда

адрестік пәрмен

адресная константа

адрестік тұрақты

адресная лента

адрестік таспа

адресная память

адрестік жад

адресная сортировка

адрестік сұрыптау

адресная ссылка

адрестік сілтеме

адресная таблица

адрестік кесте

адресная функция

адрестік функция

адресная часть

адрестік бөлік

адресная часть команды

пәрменнің адрестік бөлігі

адресная шина

адрестік құр

адресная ячейка

адрестік ұяшық

адресное выражение

адрестік өрнек

адресное запоминающее устройство

адрестік жадтау құрылғысы

адресное представление

адрестік елес

адресное пространство

адрестік кеңістік

адресное слово

адрестік сөз

адресное слово канала

арнаның адрестік сөзі

адресное слово команды

пәрменнің адрестік сөзі

адресность

адрестілік

адресный маркер

адрестік маркер

адресный операнд

адрестік операнд

адресный параметр

адрестік параметр

адресный пул

адрестік пул

адресный регистр

адрестік регистр

адресный список

адрестік тізім

адресный сумматор

адрестік қосындылауыш

адресный транслятор

адрестік аударғыш

адресный язык

адрестік тіл

адресуемая память

адрестелетін жад

адресуемая точка

адрестелетін нүкте

адресуемая ячейка

адрестелетін ұяшық

адресуемость

адрестелушілік

адресуемый байт

адрестелетін байт

аккуратное программирование

ұқыпты программалау

акт выполнения технических условий

техникалық шарттардың орындалу актісі

акт о подключении в коммерческую эксплуатацию

коммерциялық пайдалануға қосу актісі

акт приема-передачи канала

арнаны қабылдау-тапсыру актісі

активация по месту

орны бойынша белсендіру

активизация

белсендіру

активизация автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйені белсендіру

активизация блока

блокты белсендіру

активизация канала

арнаны белсендіру

активизация модуля

модулді белсендіру

активизирующая программа

белсендіруші программа

активная избыточность

белсенді артықтық

активная переменная

белсенді айнымалы

активная программа

белсенді программа

активная система

белсенді жүйе

активная станция

белсенді станса

активная ячейка

белсенді ұяшық

активное время

белсенді уақыт

активное запоминающее устройство

белсенді жадтау құрылғысы

активное окно

белсенді терезе

активное состояние

белсенді күй

активное состояние канала

арнаның белсенді күйі

активное устройство

белсенді құрылғы

активное устройство связи с объектом

обьектімен белсенді байланыс құрылғысы

активный блок

белсенді блок

активный домен

белсенді домен

активный компьютер

белсенді компьютер

активный кэш

белсенді кэш

активный пользователь

белсенді қолданушы

активный регламентирующий язык

белсенді тәртіптелген тіл

активный файл

белсенді файл

активный фрейм

белсенді фрейм

акустическая память

акустикалық жад

акустический анализ

акустикалық талдау

акустический модем

акустикалық модем

акустический соединитель

акустикалық қосқыш

алгебра

алгебра

алгебра логики

логика алгебрасы

алгебра отношений

қатынастар алгебрасы

алгебра переключений

айырақосулар алгебрасы

алгебра программная

программалық алгебра

алгебра языков

тілдер алгебрасы

алгебраическая формула

алгебралық формула

алгебраическое сравнение

алгебралық салыстыру

Алгол (язык программирования)

Алгол (программалау тілі)

алгоритм

алгоритм

алгоритм анализа

талдау алгоритмі

алгоритм без ожидания

кезексіз алгоритм

алгоритм выбора

таңдау алгоритмі

алгоритм вычисления

есептеу алгоритмі

алгоритм диспетчеризации

диспетчерлеу алгоритмі

алгоритм замещения

алмастыру алгоритмі

алгоритм обмена

алмасу алгаритмі

алгоритм обучения

оқыту алгоритмі

алгоритм планирования

жоспарлау алгоритмі

алгоритм повторения

қайталау алгоритмі

алгоритм поиска

іздеу алгоритмі

алгоритм распределения

үлестіру алгоритмі

алгоритм распределения ресурса

ресурсты үлестіру алгоритмі

алгоритм свертки

үйірту алгоритмі

алгоритм синтеза

синтездеу алгоритмі

алгоритм сортировки

сұрыптау алгоритмі

алгоритм трансляции

аудару алгоритмі

алгоритм трассировки

трассалау алгоритмі

алгоритм удаления данных

деректерді жою алгоритмі

алгоритм унификации

біріздендіру алгоритмі

алгоритм функционирования автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеу алгоритмі

алгоритм частоты использования

пайдалану жиілігінің алгоритмі

алгоритмизация

алгоритмдеу

алгоритмизация процесса

үдерісті алгоритмдеу

алгоритмическая избыточность

алгоритмдік артықтық

алгоритмическая проблема

алгоритмдік проблема

алгоритмическая структура

алгоритмдік құрылым

алгоритмически

алгоритмді

алгоритмически неразрешимо

алгоритмді шешімсіз

алгоритмически разрешимо

алгоритмді шешімді

алгоритмический

алгоритмдік

алгоритмический метод

алгоритмдік әдіс

алгоритмический процесс

алгоритмдік үдеріс

алгоритмический язык

алгоритмдік тіл

алгоритмическое мышление

алгоритмдік ойлау

алфавит

әліпби

алфавит кода

код әліпбиі

алфавит состояний

күйлер әліпбиі

алфавит языка

тіл әліпбиі

алфавитное слово

әліпбилі сөз

алфавитное упорядочение

әліпбилік реттеу

алфавитно-предметная классификация

әліпбилі-пәнді сыныптау

алфавитно-цифровая информация

әліпбилі-цифрлық ақпарат

алфавитно-цифровая клавиатура

әліпбилі-цифрлық пернетақта

алфавитно-цифровая клавиша

әліпбилі-цифрлық перне

алфавитно-цифровое дисплейное устройство

әліпбилі-цифрлық дисплей құрылғысы

алфавитно-цифровое печатающее устройство

әліпбилі-цифрлық басушы құрылғы

алфавитно-цифровое поле

әліпбилі-цифрлық өріс

алфавитно-цифровой дисплей

әліпбилі-цифрлық дисплей

алфавитно-цифровой знак

әліпбилі-цифрлық таңба

алфавитно-цифровой табулятор

әліпбилі-цифрлық табулятор

алфавитно-цифровые данные

әліпбилі-цифрлық деректер

алфавитный код

әліпбилік код

алфавитный указатель

әліпбилік нұсқағыш

альтернативная дорожка

балама жолшық

альтернативная консоль

балама консоль

альтернативное имя

балама ат

альтернативное кодирование

балама кодтау

альтернативное сопоставление доменов

домендерді баламалы сәйкестендіру

альтернативное сопоставление доступа

қолжетімді баламалы сәйкестендіру

альтернативное устройство

балама құрылғы

альтернативный модуль

балама модул

альтернативный путь доступа

балама қолжетім жолы

амперсанд

амперсанд

амплитудно-частотная характеристика

амплитудалы-жиілікті сипаттама

анализ

талдау

анализ автоматов

автоматтарды талдау

анализ алгоритма

алгоритмді талдау

анализ данных

деректерді талдау

анализ и консолидация поставщиков

жеткізушілерді талдау мен біріктіру

анализ команды

пәрменді талдау

анализ операции

амалды талдау

анализ ошибок

қателерді талдау

анализ программы

программаны талдау

анализ результатов

нәтижелерді талдау

анализ требований

талаптарды талдау

анализ устройства

құрылғыны талдау

анализ, начиная с младших разрядов

кіші разрядтардан бастап талдау

анализатор

талдауыш

анализатор базы данных

деректер базасын талдауыш

анализатор протокола

протоколды талдауыш

анализатор структур

құрылымдар талдауышы

анализатор хода выполнения программ

программалардың орындалу барысын талдауыш

аналитическая графика

аналитикалық графика

аналитическая модель

аналитикалық модел

аналоговая величина

аналогты шама

аналоговая вычислительная машина

аналогты есептеуші машина

аналоговая интегральная микросхема

аналогты интегралдық микросұлба

аналоговая информация

аналогты ақпарат

аналоговая передача

аналогты жіберу

аналоговая схема

аналогты сұлба

аналоговая форма

аналогты пішін

аналоговые данные

аналогты деректер

аналоговый канал передачи данных

деректерді жіберудің аналогты арнасы

аналоговый модуль

аналогты модул

аналоговый монитор

аналогты монитор

аналоговый мультиплексор передачи данных

деректер жіберудің аналогты мультиплексоры

аналоговый сигнал

аналогты дабыл

аналого-цифровая вычислительная машина

аналогты-цифрлық есептеуші машина

аналого-цифровая вычислительная система

аналогты-цифрлық есептеуші жүйе

аналого-цифровая вычислительная техника

аналогты-цифрлық есептеуші техника

аналого-цифровое устройство

аналогты-цифрлық құрылғы

аналого-цифровой вычислительный комплекс

аналогты-цифрлық есептеуші кешен

аналого-цифровой преобразователь

аналогты-цифрлық түрлендіруіш

аналого-цифровой терминал

аналогты-цифрлық терминал

анимация

анимация

анодное покрытие

анодтық қаптама

антенна бегущей волны

қума толқын антеннасы

антенна разнесенного приема

таратылған қабылдау антеннасы

антенна с качающимся лучом

тербелмелі сәулелі антенна

антенна с параболическим рефлектором

параболалық рефлекторлы антенна

антенна с полем круговой поляризации

өрісі дөңгеленген поляризациялы антенна

антенна сопровождения цели

нысананы сүйемелдеу антеннасы

антенный пеленг

антенналық торуылдаушы

анти-вирус

анти-вирус

антивирусная программа

антивирустық программа

апериодический процесс

бейпериодты үдеріс

аплет

аплет

аппарат

аппарат

аппаратная контрольная точка

аппараттық бақылау нүктесі

аппаратная кэш-память

аппараттық кәш-жад

аппаратная реализация

аппараттық жүзеге асыру

аппаратная среда

аппараттық орта

аппаратное обеспечение

аппараттық қамтым

аппаратное оборудование

аппараттық жабдық

аппаратное прерывание

аппараттық үзілім

аппаратное средство

аппараттық құрал

аппаратное умножение

аппараттық көбейту

аппаратное управление

аппараттық басқару

аппаратный загрузчик

аппараттық жүктеуіш

аппаратный стек

аппараттық стек

аппаратура

аппаратура

аппаратура высокочастотного уплотнения

жоғары жиіліктегі тығыздау аппаратурасы

аппаратура канала данных

деректер арнасының аппаратурасы

аппаратура передачи данных

деректерді жіберу аппаратурасы

аппаратура управления доступом

қолжетімді басқару аппаратурасы

аппаратурная погрешность

аппаратуралық қателік

аппликативные языки

аппликативті тілдер

аппликация

аппликация

аппроксимация

аппроксимация

аргумент макрокоманды

макропәрмен аргументі

аргументация

дәлелдеме

арифметика

арифметика

арифметика с плавающей точкой

қалқыма нүктелі арифметика

арифметико-логические операции

арифметикалық-логикалық амалдар

арифметико-логическое устройство

арифметикалық-логикалық құрылғы

арифметическая встроенная функция

құрамдас арифметикалық функция

арифметическая команда

арифметикалық пәрмен

арифметическая операция

арифметикалық амал

арифметическая операция с фиксированной точкой

бекітілген нүктелі арифметикалық амал

арифметическая точка

арифметикалық нүкте

арифметическая функция

арифметикалық функция

арифметический алгоритм

арифметикалық алгоритм

арифметический блок

арифметикалық блок

арифметический контроль

арифметикалық бақылау

арифметический операнд

арифметикалық операнд

арифметический оператор

арифметикалық оператор

арифметический процесс

арифметикалық үдеріс

арифметический процессор

арифметикалық процессор

арифметический сдвиг

арифметикалық ығысу

арифметический терм

арифметикалық терм

арифметический тип

арифметикалық тип

арифметическое выражение

арифметикалық өрнек

арифметическое логическое устройство

арифметикалық логикалық құрылғы

арифметическое преобразование

арифметикалық түрлендіру

арифметическое устройство

арифметикалық құрылғы

артефакт

артефакт

архивация

мұрағаттау

архивация данных

деректерді мұрағаттау

архивация файлов

файлдарды мұрағаттау

архивирование

мұрағаттандыру

архивирование данных

деректерді мұрағаттандыру

архивирование файла

файлдарды мұрағаттандыру

архивная функция

мұрағаттық функция

архивный файл

мұрағаттық файл

архитектура

сәулет

архитектура автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің сәулеті

архитектура ввода-вывода

енгізу-шығару сәулеті

архитектура вычислительной машины

есептеуші машина сәулеті

архитектура вычислительной сети

есептеуші тор сәулеті

архитектура вычислительной системы

есептеуші жүйе сәулеті

архитектура вычислительной техники

есептеуші техниканы сәулеті

архитектура документов

құжаттар сәулеті

архитектура клиент/сервер

клиент/сервер сәулеті

архитектура компьютера

компьютер сәулеті

архитектура микроканала

микроарна сәулеті

архитектура набора команд

пәрмендер жиынтығының сәулеті

архитектура открытых систем

ашық жүйелер сәулеті

архитектура промышленного стандарта

өнеркәсіптік стандарт сәулеті

архитектура процессора

процессор сәулеті

архитектура с распределенной общей памятью

үлестірілген ортақ жадты сәулет

архитектура сети

тор сәулеті

архитектура системы

жүйе сәулеті

архитектура управления приложениями

қосымшаларды басқару сәулеті

асимметричная цифровая абонентская линия

асимметриялық цифрлық абонент желі

асимметричный ввод-вывод

асимметриялы енгізу-шығару

асимметричный протокол

асимметриялы протокол

асинхронная вычислительная машина

асинхронды есептеуші машина

асинхронная модель

асинхронды модел

асинхронная работа

асинхронды жұмыс

асинхронное прерывание

асинхронды үзілім

асинхронное программирование

асинхронды программалау

асинхронное управление

асинхронды басқару

асинхронный аппарат

асинхронды аппарат

асинхронный ввод-вывод

асинхронды енгізу-шығару

асинхронный компьютер

асинхронды компьютер

асинхронный микропроцессор

асинхронды микропроцессор

асинхронный процесс

асинхронды үдеріс

асинхронный режим

асинхронды режім

асинхронный режим передачи данных

деректерді тасымалдаудың асинхронды режімі

асинхронный способ передачи данных

деректерді тасымалдаудың асинхронды тәсілі

асинхронный счетчик

асинхронды санауыш

асинхронный терминал

асинхронды терминал

асинхронный триггер

асинхронды тригер

ассемблер

ассемблер

ассоциативная адресация

ассоциативті адрестеу

ассоциативная вычислительная система

ассоциативті есептеуші жүйе

ассоциативная операция

ассоциативті амал

ассоциативная память

ассоциативті жад

ассоциативная система

ассоциативті жүйе

ассоциативная структура

ассоциативті құрылым

ассоциативная таблица

ассоцативті кесте

ассоциативное вычисление

ассоциативті есептеу

ассоциативное запоминающее устройство

ассоциативті жадтау құрылғысы

ассоциативное отношение

ассоциативті қатынас

ассоциативное программирование

ассоциативті программалау

ассоциативный доступ к данным

деректерге ассоциативті қолжетім

ассоциативный компьютер

ассоциативті компьютер

ассоциативный процессор

ассоциативті процессор

ассоциативный список

ассоциативті тізім

ассоциация по стандартизации информационных технологий

ақпараттық технологияларды стандарттау қауымдастығы

ассоциация по стандартизации средств

связи

байланыс құрылғыларын стандарттау қауымдастығы

атом

атом

атомарная формула

атомарлық формула

атомарное высказывание

атомарлық айтылым

атомарное условие

атомарлық шарт     

атомарный список

атомарлық тізім

атрибут

атрибут

атрибут адреса

адрес атрибуты

атрибут данных

деректер атрибуты

атрибут закрашивания

бояу атрибуты

атрибут защиты

қорғау атрибуты

атрибут изображения

кескін атрибуты

атрибут линии

сызық атрибуты

атрибут литеры

литер атрибуты

атрибут ориентированная на оперативную память

оперативті жадқа бағытталған атрибут

атрибут по умолчанию

әдепкілік атрибут

атрибут поиска

іздеу атрибуты

атрибут примитива

анайылық атрибуты

атрибут секретности

құпиялық атрибуты

атрибут символа

символ атрибуты

атрибут только для чтения атрибут файла

тек оқуға арналған файл атрибуты

атрибут элемента

элемент атрибуты

атрибутная грамматика

атрибуттық грамматика

атрибутная схема

атрибуттык сұлба

аттенюатор антенны

антенна бәсеңдеткіші

аудиокассета

аудиоқұндақ

аудит

аудит

аудит каталогов

каталогтар аудиті

аудит печати

баспа аудиті

аудит приложений

қосымша аудиті

аудит удаленного доступа

шалғайдағы қолжетім аудиті

аудит файлов

файл аудиты

аутентификация

аутентификация

аутсорсинг

аутсорсинг

афиша

афиша 

ациклическая структура

бейқайталымдық құрылым

Б

база входа

кіру базасы

база данных

деректер базасы

база данных автоматизированной системы

атоматтандырылған жүйенің деректер базасы

база данных локальной сети

төңіректік тордың деректер базасы

база данных общего назначения

жалпы мақсаттық деректер базасы

база данных общего пользования

жалпы пайдалану деректер базасы

база данных предметной области

пәндік аумақтың деректер базасы

база данных реляционного типа

реляциялық типті деректер базасы

база знаний

білімдер базасы

база метаданных

метадеректер базасы

база метазнаний

метабілім

база процедуры

процедура базасы

база-смещение

ығысу базасы

базис

базис

базисная вещественная константа

базистік нақты тұрақты

базисная схема

базистік сұлба

базисная таблица

базистік кесте

базисная фиксированная область

базистік бекітілген аумақ

базисная функция

базистік функция

базисное отношение

базистік қатынас

базисное программирование

базистік программалау

базисный метод

базистік әдіс

базисный метод доступа

қолжетімнің базистік әдісі

базисный метод приемки выборки

іріктеуді қабылдаудың базистік әдісі

базисный последовательный метод доступа

қолжетімнің базистік тізбекті әдісі

базисный символ

базистік символ

базисный телекоммуникационный метод доступа

қолжетімнің базистік телекоммуникациялық әдісі

базовая адресация

базалық адрестеу

базовая графическая система

базалық графикалық жүйесі

базовая доступность ресурса

ресурстың базалық қолжетімдігі

базовая конфигурация

базалық конфигурация

базовая память

базалық жад

базовая сеть

базалық тор

базовая система

базалық жүйе

базовая страница

базалық бет

базовая структура

базалық құрылым

базовая ячейка

базалық ұяшық

базовое программное обеспечение

базалық программалық қамтым

базовое состояние

базалық күй

базовый адрес

базалық адрес

базовый комплекс

базалық кешен

базовый компьютер

базалық компьютер

базовый процесс

базалық үдеріс

базовый процессор

базалық процессор

базовый регистр

базалық регистр

базовый тип

базалық тип

базовый шрифт

базалық қаріп

базовый элемент

базалық элемент

базовый язык

базалық тіл

байт

байт

байт мультиплексного канала

мультиплексті арна байты

байт неисправностей

ақаулар байты

байт ориентированная вычислительная машина

байтқа бағытталған есептеуші машина

байт ориентированный операнд

байтқа бағытталған операнд

байт системной конфигурации

жүйелік конфигурация байты

байт сообщения об ошибке

қателік туралы хабар байты

байт состояния

күй байты

байт стандартных режимов

стандартты режім байты

байт управления

басқару байты

байт управления устройством

құрылғыны басқару байты

байт циклического контроля

қайталымдық бақылау байты

байтовая команда

байттық пәрмен

байтовая структура

байттық құрылым

балансировка нагрузки

жүктемені теңгеру

банк

банк

банк данных

деректер банкі

банк памяти

жад банкі

банковский терминал

банктік терминал

банкомат

банкомат

баннер

баннер

барабанный графостроитель

атанақты графиксалғыш

бегунок

жүгірткі

бегунок прокрутки

айналдыру жүгірткісі

без корпусное исполнение

қорапсыз атқару

без поддержки макросов

макростар қолдамайтын

без форматный ввод-вывод

пішімсіз енгізу-шығару

без форматный язык

пішімсіз тіл

безадресная команда

адрессіз пәрмен

безадресный

адрессіз

безадресный компьютер

адрессіз компьютер

безадресный формат команды

пәрменнің адрессіз пішімі

безбумажная информатика

қағазсыз информатика

безбумажная технология

қағассыз технология

безбумажное делопроизводство

қағазсыз іс жүргізу

безбумажное программирование

қағазсыз программалау

безбуферный терминал

буферсіз терминал

безличное программирование

жақсыз программалау

безопасное редактирование

қауіпсіз өңдеу

безопасность

қауіпсіздік

безопасность автоматизированной системы

автоматтандырылған жүйенің қауіпсіздігі

безопасность входа

кіру қауіпсіздігі

безопасность данных

деректер қауіпсіздігі

безопасность информации

ақпарат қауіпсіздігі

безопасность передачи сообщений

хабарларды жіберу қауіпсіздігі

безопасность потока данных

деректер ағыны қауіпсіздігі

безопасность сети

тор қауіпсіздігі

безопасный компьютер

қауіпсіз компьютер

безопасный формат

қауіпсіз пішім

безотказность

тоқырасыздық

безотлагательное условие

кідіртусіз шарт

безразмерная величина

өлшемсіз шама

безударное печатающее устройство

соқпасыз баспа құрылғысы

безусловный переход

шартсыз ауысу

безызбыточный код

артықсыз код

Бейсик (язык программирования)

Бейсик (программалау тілі)

бесклавиатурный карманный компьютер

пернесіз қалта компьютер

бесконечная память

ақырсыз жад

бесконечный автомат

ақырсыз автомат

бесконечный список

ақырсыз тізім

бесконечный цикл

ақырсыз қайталым

бесконечный цикл

ақырсыз қайталым

бесконтактное печатающее устройство

контактсыз баспа құрылғысы

беспредельный список

шексіз тізім

беспредельный цикл

шексіз қайталым

бесскобочное выражение

жақшасыз өрнек

бесстраничный раздел

бетсіз бөлім

бесструктурная инициализация

құрылымсыз атау

бесцикловое кодирование

қайталымсыз кодтау

библиотека

дерекхана

библиотека абсолютных модулей

абсолюттік модулдер дерекханасы

библиотека данных

деректер дерекханасы

библиотека загрузочных модулей

жүктемелік модулдер дерекханасы

библиотека заданий

тапсырма дерекханасы

библиотека исходных модулей

алғашқы модулдер дерекханасы

библиотека объектных модулей

обьектік модулдер дерекханасы

библиотека объектов

объектілер дерекханасы

библиотека подключений к данным

деректерге қосылу дерекханасы

библиотека подпрограмм

ішпрограммалар дерекханасы

библиотека программ

программалар дерекханасы

библиотека процедур

процедуралар дерекханасы

библиотека развития

даму дерекханасы

библиотека связей

байланыстар дерекханасы

библиотека слайдов

слайдтар дерекханасы

библиотека слайдов

слайдтар дерекханасы

библиотека содержимого

мазмұн дерекханасы

библиотека содержимого

мазмұн дерекханасы

библиотека шага

қадам дерекханасы

библиотечная база данных

жиынтықтық деректер базасы

библиотечная подпрограмма

дерекханалық ішпрограмма

библиотечная функция

дерекханалық функция

библиотечный метод доступа

дерекханалық қолжетім әдісі

библиотечный набор

дерекханалық жиынтық

библиотечный элемент

дерекханалық элемент

биллинг

биллинг

биллинговая информация

биллингтік ақпараттар

биллинговая система

биллинг жүйесі

биллинговые стандарты

биллинг стандарты

биллинговый постинг

биллинг постингі

бинарная операция

бинарлық амал

бинарное выражение

бинарлық өрнек

бинарное отношение

бинарлық қатынас

бинарный поиск

бинарлық ізденіс

бинарный список

бинарлық тізім

биноминальное распределение

биноминалдық таратылым

биоинформатика

биоинформатика

биологическая кибернетика

биологиялық кибернетика

биос

биос

биполярное постоянное запоминающее устройство

биполярлық тұрақты жадтау құрылғысы

бит

бит

бит в секунду

секундтағы бит

бит достоверности

растықтық биті

бит защиты

қорғау биті

бит зоны

аймақ биті

бит изменения

өзгеріс биті

бит использования

пайдалану биті

бит контроля

бақылау биті

бит контроля по четности

жұптылығы бойынша бақылау биті

бит нечетности

тақтық биті

бит обращения

үндеу биті

бит памяти

жад биті

бит признака

белгі биті

бит проверки на нечетность

тақтыққа тексеру биті

бит состояния

күй биті

бит управления

басқару биті

бит четности

жұптылық биті

битовая маска

бит бүркемесі

бланк

бланк 

блог

блог

блогер

блогер

блок

блок

блок арифметического ускорения

арифметикалық үдету блогы

блок ввода-вывода

енгізу-шығару блогы

блок верхней памяти

жоғарғы жад блогы

блок взаимодействия

әрекеттестік блогы

блок данных

деректер блогы

блок деления

бөлу блогы

блок дифференцирования

дифференциалдау блогы

блок доступа

қолжетім блогы

блок задания

тапсырма блогы

блок задержки

іркіліс блогы

блок записи

жазба блогы

блок интегрирования

интегралдау блогы

блок информационных каналов

ақпараттық арналар блогы

блок клавиатуры

пернетақта блогы

блок контроля и диагностики

бақылау және диагностика блогы

блок магнитных головок

магнитті бастиектер блогы

блок магнитных дисков

магнитті дискілер блогы

блок масштабирования

масштабтау блогы

блок местного управления

төңіректік басқару блогы

блок метки

тамға блогы

блок микрокоманд

микропәрмендер блогы

блок настройки

теңшеу блогы

блок начальной загрузки

бастауыш жүктеме блогы

блок обмена

алмасу блогы

блок обмена информацией

ақпарат алмасу блогы

блок обработки

өңдеу блогы

блок обработки данных

деректерді өңдеу блогы

блок обработки команд

пәрмендерді өңдеу блогы

блок операций

амалдар блогы

блок описания файла

файлды сипаттау блогы

блок основной оперативной памяти

негізгі оперативті жад блогы

блок памяти

жад блогы

блок памяти ключей защиты

қорғау кілттерінің жад блогы

блок переадресации

қайта адрестеу блогы

блок перекодировки

қайта кодтау блогы

блок питания

қоректендіру блогы

блок предвыборки команд

пәрмендерді алдын ала таңдау блогы

блок преобразования

түрлендіру блогы

блок прерывания

үзілім блогы

блок привода

жетек блогы

блок приема

қабылдау блогы

блок принятия решения

шешім қабылдау блогы

блок проверки условия

шартты тексеру блогы

блок прямого управления

тікелей басқару блогы

блок расширения

кеңейту блогы

блок связи

байланыс блогы

блок сегментации

сегменттеу блогы

блок символа

символ блогы

блок синхронизации

синхрондау блогы

блок сопряжения

түйіндестіру блогы

блок состояния ввода-вывода

енгізу-шығару күйінің блогы

блок сравнения

салыстыру блогы

блок суммирования

қосындылау блогы

блок счетчиков

санауыштар блогы

блок считывания

оқып алу блогы

блок умножения

көбейту блогы

блок управления

басқару блогы

блок управления данными

деректерді басқару блогы

блок управления заданиями

тапсырмаларды басқару блогы

блок управления задачами

есептерді басқару блогы

блок управления запоминающим устройством

жадтайтын құрылғыны басқару блогы

блок управления каналами

арналарды басқару блогы

блок управления каналом

арнаны басқару блогы

блок управления каналом передачи данных

деректер жіберу арнасын басқару блогы

блок управления командой

пәрменді басқару блогы

блок управления логикой

логиканы басқару блогы

блок управления набором данных

деректер жиынтығын басқару блогы

блок управления оперативной памятью

оперативті жадты басқару блогы

блок управления операцией

амалды басқару блогы

блок управления очередями

кезектерді басқару блогы

блок управления памятью

жадты басқару блогы

блок управления событиями

оқиғаларды басқару блогы

блок управления страницами

беттерді басқару блогы

блок управления устройствами

құрылғыларды басқару блогы

блок управления устройством

құрылғыны басқару блогы

блок управления файлом

файлды басқару блогы

блок управления файлом задания

тапсырма файлын басқару блогы

блок условного перехода

шартты ауысу блогы

блок устройства

құрылғы блогы

блок уточнений

дәлдіктер блогы

блок фиксации

бекіту блогы

блок хранения данных

деректерді сақтау блогы

блок шаблона

қалып блогы 

блокировка

бұғаттау

блокировка ввода-вывода

енгізу-шығаруды бұғаттау

блокировка выполнения

орындалуды бұғаттау

блокировка данных

деректерді бұғаттау

блокировка дорожки

жолсызықты бұғаттау

блокировка доступа

қолжетімді бұғаттау

блокировка загрузки

жүктеуді бұғаттау

блокировка задач

есептерді бұғаттау

блокировка записи

жазуды бұғаттау

блокировка клавиатуры

пернені бұғаттау

блокировка переноса

тасымалды бұғаттау

блокировка порта

портты бұғаттау

блокировка приема

қабылдауды бұғаттау

блокировка сети

торды бұғаттау

блокировка системы

жүйені бұғаттау

блокировка стирания

өшіруді бұғаттау

блокировка файла

файлды бұғаттау

блокнот заметок

қысқажазбалар кітапшасы

блокнот сообщений

хабарлар кітапшасы

блокнот успехов

жетістіктер кітапшасы

блокнотный компьютер

блокнотты компьютер

блок-схема

блок-сұлба

блок-схема алгоритма

алгоритм блок-сұлбасы

блок-схема выполнения

орындалу блок-сұлбасы

блок-схема задачи

есептің блок-сұлбасы

блок-схема программы

программа блок-сұлбасы

блок-схема процесса

үдеріс блок-сұлбасы

блок-схема системы

жүйе блок-сұлбасы

блок-схема устройства

құрылғы блок-сұлбасы

блочная графика

блоктық графика

блочная загрузка

блоктық жүктеу

блочная операция

блоктық амал

блочная сортировка

блоктық сұрыптау

блочная структура

блоктық құрылғы

блочное кодирование

блоктық кодтау

блочное шифрование

блоктық шифрлеу

блочно-ориентированное устройство

блокка-бағытталған құрылғы

блочный синтез

блоктық синтез

блютуз

блютуз

бобина

бобина

бод

бод

большая интегральная схема

үлкен интегралдық сұлба

большие двоичные объекты

үлкен екілік объекттер

большой компьютер

үлкен компьютер

бортовой компьютер

борттық компьютер

борьба с вирусом

вируспен күресу

браузер

браузер

бремя

ауыртпалық

буква

әріп

буквенно-цифровая информация

әріпті-цифрлық ақпарат

буквенно-цифровое представление

әріпті-цифрлық елес

буквенно-цифровой алфавит кода

әріпті-цифрлық код әліпбиі

буквенно-цифровой символ

әріпті-цифрлық символ

буквенный шаблон

қаріптік қалып 

буквенный элемент

әріптік элемент

буквица

өрнекәріп

буклет

кітапша

буксировка ячеек

ұяшықтарды сүйреу

булева алгебра

буль алгебрасы

булева функция

буль функциясы

булево значение

бульдік мән

булевы типы

бульдік типтер

бумажная лента

қағаз таспа

бумажная модель

қағаз үлгі 

бумажник

әмиян

буфер

буфер

буфер адресов

адрестер буфері

буфер блоков

блоктар буфері

буфер быстрого преобразования команд

пәрмендерді тез түрлендіру буфері

буфер быстрой переадресации

жылдам қайта адрестеу буфері

буфер ввода

енгізу буфері

буфер ввода-вывода

енгізу-шығару буфері

буфер вывода

шығару буфері

буфер вырезанного изображения

кесіп алынған кескін буфері

буфер данных

деректер буфері

буфер диска

дискі буфері

буфер изображения

кескін буфері

буфер клавиатуры

пернетақа буфері

буфер команд

пәрмендер буфері

буфер локальных данных

төңіректік деректер буфері

буфер накопления

жинақтау буфері

буфер обмена

айырбастау буфері

буфер переадресации

қайта адрестеу буфері

буфер переупорядочения команд

пәрмендерді қайта реттеу буфері

буфер печатающего устройства

баспа құрылғысының буфері

буфер предвыборки

іріктеу алды буфері

буфер секторов

секторлар буфері

буфер сообщений

хабарлар буфері

буфер хранения

сақтау буфері

буферизация

буферлеу

буферизация ввода-вывода

енгізу-шығаруды буферлеу

буферизация входных-выходных потоков

кіріс-шығыс ағындарын буферлеу

буферизация данных

деректерді буферлеу

буферизация дорожек

жолшықтарды буферлеу

буферизация памяти

жадты буферлеу

буферизация потока данных

деректер ағынын буферлеу

буферизация потока заданий

тапсырмалар ағынын буферлеу

буферизация потоков

ағындарды буферлеу

буферизация при печати

баспа кезінде буферлеу

буферизация цепочкой сегментов

сегменттерді тізбекпен буферлеу

буферизованный терминал

буферленген терминал

буферная зона ввода

енгізудің буферлі аймағы

буферная лента

буферлік таспа

буферная область

буферлі аумақ

буферная память

буферлік жад

буферное запоминающее устройство

буферлік жадтау құрылғысы

буферный блок

буферлік блок

буферный процессор

буферлік процессор

буферный регистр

буферлік регистр

буферный сбор

буферлік жиналым

буферный файл

буферлік файл

бухид

бухид 

быстрая клавиша

жылдам перне

быстрая публикация

жылдам жарияланым 

быстрая регистровая система

жылдам регистрлік жүйе

быстродействие

тезәрекеттік

быстродействие вычислительной машины

есептеуші машинаның тезәрекеттігі

быстродействие дисковода

дискі жетектің тезәрекеттігі

быстродействие запоминающего устройства

жадтайтын құрылғының тезәрекеттігі

быстродействие компьютера

компьютердің тезәрекеттігі

быстродействие накопителя

жинақтаушының тезәрекеттігі

быстродействие принтера

принтердің тезәрекеттігі

быстродействие процессора

процессордың тезәрекеттігі

быстродействие регистра

регистрдің тезәрекеттігі

быстродействие устройства

құрылғының тезәрекеттігі

быстродействующая вычислительная машина

тезәрекетті есептеуші машина

быстродействующая машина

тезәрекетті машина

быстродействующая память

тезәрекетті жад

быстродействующий регулятор

тезәрекетті реттегіш

быстрое арифметическое вычисление

жылдам арифметикалық есептеу

быстрое преобразование

жылдам түрлендіру

быстрое развертывание

жылдам жаю

быстрое форматирование

жылдам пішімдеу

быстропроходящее замирание

тезөтпелі тыну

бытовой компьютер

тұрмыстық компьютер

бюджет пользователя

пайдаланушы бюджеті

бюллетень

бюллетень 

В

вакуумная камера

вакуумдық камера

вакуумное исполнение

вакуумдық атқару

вакуумное исправление

вакуумдық түзету

вариантная запись

нұсқалы жазба

введение

кіріспе

ввод

енгізу

ввод в действие системы

жүйе әрекетіндегі енгізу

ввод по образцу

үлгі бойынша енгізу

ввод речевой

сөйлеумен енгізу