Генератор электронных учебных изданий
Логин Пароль
Для покупки ЭУИ необходимо войти в систему / РЕГИСТРАЦИЯ
НАЗАД

Товар добавлен в корзину.ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ

ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Операциялық жүйе (Microsoft Windows XP и Windows Vista»
Омарбекова А.С.
Бұл ЭОБ-да жалпы операциялық жүйелерге қатысты ақпарат пен қосанақты операциялық жүйелер туралы ең соңғы мәліметтер түсінікті түрде беріліп, ғылыми негізделген фактілер, тұжырымдар мен ережелердің, сонымен қатар оқытылатын обьектілер мен үрдістердің қатынастары мен қасиеттерінің жиынтығы болып табылатын мәтіндік, мультимедиалық және басқа да оқу элементтері қамтылды. Солардың ішінде қазыр кең қолданыста жүрген Windows XP жүйесін және енді ғана қолдана бастаған операциялық жүйенің жаңа буынына жататын Windows Vista жүйесін орнату, баптау, тиімдеу, қорғау және қайта қалпына келтіруді оқып, үйреніп және практикалық дағды алу үшін арналған оқу материалдары, нақты мысалдар мейлінше толық қамтылған. Сонымен қатар, ондапайдалынған терминдік сөздердің ағылшын, орыс және қазақ тілдеріндегі үлгілері берілген.

Стоимость: 1000 тг.Руководство
2. Мәтіндер мен электрондық кестелерді өңдеу (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access)
Омарбекова А.С.
“Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) мәтіндер мен электрондық кестелерді ґңдеу” атаулы кґпшілікке арналған электрондық оқубасылымы (ЭОБ) әзірленді. Бұл ЭОБ-да мәтіндер мен электрондық кестелерді және графикалық объектілерді ґңдеуге арналған байланысты ең соңғы мәліметтер түсінікті түрде беріліп, ғылыми негізделген фактілер, тұжырымдар мен ережелердің, сонымен қатар оқытылатын обьектілер мен үрдістердің қатынастары мен қасиеттерінің жиынтығы болып табылатын мәтіндік, мультимедиалық және басқа да оқу элементтері қамтылды. ЭОБ-да барлық тақырыптар әртүрлі интерактивті тапсырмалар мен тестілерді қамтылған.

Стоимость: 2000 тг.Руководство
3. Java программалау тілі
Омарбекова А.С.
Бұл электрондық оқу басылымда қазіргі таңда ґте танымал болыпта былатын бағдарламалау тілі – Java тіліне арналған. Java технологиясын бағдарламалық қамтамасыз етуді ґңдеу ґнеркәсібіндегі революция депатауға болады. «Java тілі» мультимедиялық оқыту жүйесін жасау құралдары қарастырылып олардың талдауы берілген. Java тілі бойынша мультимедиялық оқыту программасында оқу материалына сәйкес теориялық материалдарға байланысты тесттер мен жаттығулар жауаптарымен, есептерді шешілу мысалдарымен құрылған. Java тілі бойынша мультимедиялық оқыту программасы үшін жеке анимациялық кадрлар жасалған.

Стоимость: 1000 тг.Руководство
4. Язык программирования Java
Омарбекова А.С.
ЭУИ "Язык программирования Java" посвящен одному из самых перспективных на сегодняшний день языков программирования языку Java.

Стоимость: 2000 тг.Руководство
5. Интернет технологии
Омарбекова А.С.
Предметом изучения является технология глобальной сети WorldWideWeb (сокращенно WWW или просто Web). В частности, будут рассмотрены такие вопросы как: - Структура и принципы Веб (базовые понятия, архитектура, стандарты и протоколы); - Технологии сети Веб (языки разметки и программирования веб-страниц, инструменты разработки и управления веб-контента и приложений для Веб, средства интеграции веб-контента и приложений в Веб). Электронное учебное издание предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальностям, связанным с разработкой, эксплуатацией и сопровождением сайтов, веб-порталов. Может быть полезным всем изучающим веб-технологии самостоятельно.

Стоимость: 1000 тг.Руководство
6. Языки и технология программирования
Омарбекова А.С.
Объектом электронного учебного издания является цифровая, текстовая, графическая, аудио, видео и другая обучающая информация в рамках учебного курса «Языки и технология программирования» для специальности информатика.

Стоимость: 2000 тг.Руководство
7. Деректер базасының жүйесі
Омарбекова А.С.
Бұл электронды оқу басылымы «Деректер базасының жүйесі» пәніне арналған. Осы оқу басылымы екі модульге, олардың ішінде әрқайсысы екі блокқа және осы блоктар сабақтарға бґлінген. Барлығы он бес сабақ. Әр сабақ ішінде бірнеше тақырып қамтылған. Әр сабақта теориялық материал, осы теориялық материалды бекіту үшін және студенттетерең білім қалыптастыру үшін мысал, тапсырма, сұрақ жауап, тестілік сұрақтар, анықтамалық және тезаурус келтірілген. Электронды оқу басылымының мазмұны: деректер базасы жүйесінің негіздері, деректер базасы және оны басқару, деректер базасының реляциялық моделі, деректер базасын жүзеге асыру, деректер базасының функциялары, деректер базасында орындалатын әрекеттер.

Стоимость: 2000 тг.Руководство
8. Программалау технологиясы
Омарбекова А.С.
Электронды оқу басылымның мазмұны: 1-Модуль. Си тілітуралыжалпытүсінік; 2-Модуль. Жолдар; 3-Модуль. Функцияларды ґңдеу және айнымалы функциялар; 4-Модуль.Мәліметтердің динамикалық құрылымдары; 5-Модуль. Си тілінде графика мен жұмыс жасау;

Стоимость: 2000 тг.Руководство
9. Алгоритмдік тілде бағдарламалау
Омарбекова А.С.
«Алгоритмдік тілде бағдарламалау» электронды оқу басылымның мақсаты есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Паскаль тілінің операторларының классификациясын оқыту: ішкі программаларды қолданып программа, стандарты модульдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа кґрсеткішін, программанысынау мен қалыптастыру тәсілін, объектілі – бағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа құру болып табылады.

Стоимость: 1500 тг.Руководство
10. Микроэлектроника
Омарбекова А.С.
Микроэлектроника пәнінен электронды дәрістер, зертханалық жұмыстар, тапсырмалар, ґзіндік жұмыстар және тест жүйесі қарастырылады. Сонымен қатар әр зертханалық жұмысқа талдау жасап, нәтижелерін Macromedia Flash МХ мен Camtasia Studio программалары арқылы кґрсетілген. Теориялық материал бағдарлама түрінде жүзеге асыру арқылы бекітіледі. Электрондық оқу басылымның мазмұны: 1-модуль. Жартылай ґткізгіш құралдары; 2-модуль. Күшейткіш құрылғылары; 3-модуль.Тербелістер генераторы және интегралдық сұлба.

Стоимость: 1500 тг.Руководство
11. Спецификация программного обеспечения
Омарбекова А.С.
Прежде чем написать программу для решения какой-то задачи сначала надо понять эту задачу, затем построить ее спецификацию. Под спецификацией программы понимается формальное описание задачи, которую решает программа, т.е. описание исходных данных и результирующих данных, а также их взаимосвязей. Такое описание строится на так называемом языке спецификации. Программа – это задание для компьютера, написанное программистом, а спецификация – это задание для программиста, написанное проектировщиком. Целью данного электронного учебного издания является оказание помощи студентам в освоении технологии проектирования информационных систем с позиции объектно-ориентированного проектирования на основе языка UML.

Стоимость: 1500 тг.Руководство
12. Операционная система UNIX
Омарбекова А.С.
Электронное учебное издание посвящено операционной системе UNIX и содержит информацию о принципах организации, идеологии и архитектуре, объединяющих различные версии этой операционной системы. Рассматриваются: архитектура ядра UNIX (подсистемы ввода/вывода, управления памятью и процессами, а также файловая подсистема), программный интерфейс UNIX (системные вызовы и основные библиотечные функции), пользовательская среда (командный интерпретатор shell, основные команды и утилиты) и сетевая поддержка в UNIX (протоколов семейства TCP/IP, архитектура сетевой подсистемы, программные интерфейсы сокетов и TLI). Цель данного электронного учебного издания заключается в изложении основ организации операционной системы UNIX.

Стоимость: 1500 тг.Руководство